Egzekucja Należności

Zgodnie z przepisem art. 6qa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast zostali ustanowieni organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym na każdy Urząd Miasta czy Urząd Gminy został nałożony obowiązek egzekwowania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Program umożliwia prowadzenie egzekucji administracyjnej zgodnie z:

 • ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucji administracyjnej,

 • ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 • regulaminem czystości i porządku w gminie.


System przeznaczony do obsługi egzekucji zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne, na podstawie tytułu wykonawczego, sporządzonego wg wzoru Ministra Finansów.

Funkcjonalność:

 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,

 • prowadzenie ewidencji wierzycieli i dłużników,

 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych,

 • metryka danej sprawy egzekucyjnej,

 • metryczka prowadzonej sprawy egzekucyjnej,

 • grupowanie tytułów wykonawczych na potrzeby egzekucji, tj. przydział tytułów wykonawczych, wierzycieli i dłużników,

 • możliwość definiowania indywidualnych zbiorów informacji o dłużnikach i wierzycielach,

 • rejestracja czynności, zawiadomień i kosztów egzekucyjnych oraz kwot pobranych przez organy egzekucyjne w trakcie postępowania egzekucyjnego,

 • ewidencja kroków prowadzonej egzekucji,

 • wykonywanie zestawień i raportów dla wierzycieli.

System współpracuje z: