Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikrobit Sp. z o.o. poprzez inwestycje w technologie ICT

loga RPO

Nazwa projektu

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikrobit Sp. z o.o. poprzez inwestycje w technologie ICT

Nazwa beneficjenta

Mikrobit Sp. z o.o.

Krótki opis projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikrobit Sp. z o.o. w Lublinie poprzez wdrożenie nowych i innowacyjnych produktów/usług w pełni zaspokajających potrzeby klientów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT.

Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, w wyniku czego nastąpi rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i w efekcie rozszerzenie jego oferty. Cele szczegółowe zostaną zrealizowane poprzez zastosowanie innowacji o charakterze

produktowym i procesowym. Działania 1.3 RPO WL potwierdza fakt, iż dotyczy on przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z unowocześnieniem oferty produktowej

i technologicznej małego przedsiębiorstwa.

Innowacja produktowa polega na wprowadzeniu do oferty firmy 3 nowych produktów/usług:

1.outsourcing bazy serwerowej w postaci wirtualnych serwerów dedykowanych,

2.usługi spawania i mierzenia światłowodów,

3.zdalna obsługa klienta poprzez łącza teleinformatyczne.

Innowacja procesowa polega na dokonaniu zasadniczych zmian w metodach świadczenia usług, co będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowych urządzeń i oprogramowania o najwyższym stopniu innowacyjności.

Projekt pozwoli także osiągnąć bardzo istotne cele jakościowe, których nie da się zmierzyć i zapisać w postaci skwantyfikowanych wskaźników.

Będzie to m.in. zaspokojenie potrzeb klientów w obszarze będącym przedmiotem projektu oraz stworzenie nowych szans i możliwości w rozwoju firmy.

Całkowity koszt projektu

658 454,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

329 227,00 PLN