Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez mikroBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, REGON 008348837, NIP 712-015-49-56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000009552, adresy elektroniczne www.mikrobit.pl oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zwaną dalej „mikroBIT”.

 

§ 2

Definicje Regulaminu:

 1. „Awaria” – nieprawidłowość świadczenia Usług przez mikroBIT skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości;
 2. „Cenniki” – zestawienie usług świadczonych przez MIKROBIT wraz z określeniem ich ceny;
 3. „Klient” – przedsiębiorca będący stroną Umowy zawartej z Mikrobit lub wyrażający wole jej zawarcia w ramach i na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej;
 4. „Operator” - dostawca Usług świadczonych drogą elektroniczną, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług świadczonych drogą elektroniczną będący wydawcą Regulaminu.
 5. „Przedstawiciel MIKROBIT” – osoba działająca w imieniu i na rzecz MIKROBIT, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania Umowy lub uprawniona do wykonywania jej postanowień;
 6. „Regulaminy” – łącznie Regulamin oraz Regulaminy szczegółowe ustalone przez Mikrobit;
 7. „Regulaminy szczegółowe” – regulaminy świadczenia poszczególnych Usług;
 8. „Siła wyższa” – zdarzenie niezależne od Stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;
 9. „Specyfikacja” – informacja na temat aktualnych warunków technicznych i zagrożeniach związanych z korzystaniem z danej usługi, dostępna poprzez Stronę internetową.
 10. „Strona internetowa” – serwis MIKROBIT, umieszczony w sieci Internet pod adresem www.mikroBIT.pl;
 11. „Umowa” – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a MIKROBIT;
 12. „Urządzenie końcowe” – urządzenia Klienta, w szczególności router lub komputer, przeznaczone do korzystania z Usług;
 13. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez MIKROBIT, określone w Cennikach i zakupione przez Klienta;
 14. „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 15. „Panel Klienta” – udostępniane przez Operatora pod adresem https://webmail.mbnet.pl narzędzie administracyjne, za pomocą którego Klient może zarządzać i kontrolować parametry i zakres Usługi hostingowej, aktualizować swoje dane.

§ 3

 1. MIKROBIT świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie, Cenniku i Regulaminach szczegółowych, a Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Postanowienia Umowy i Cenników odmienne od postanowień Regulaminu, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu.
 3. MIKROBIT Umowę będzie realizował osobiście oraz z pomocą podwykonawców.
 4. MIKROBIT zapewnia Klientom dostęp, za pośrednictwem Strony internetowej, do aktualnych informacji związanych z korzystaniem z usług.

 

Rozdział II. Zawarcie Umowy

§ 4

 1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej z zachowaniem warunków określonych w Umowie lub Regulaminach.
 2. Regulaminy oraz Cenniki są podawane przez MIKROBIT do publicznej wiadomości. MIKROBIT nieodpłatnie udostępnia Klientowi wszelkie Regulaminy oraz Cennik przed zawarciem Umowy a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Umowa zawierana jest na czas określony. Po upływie czasu oznaczonego Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony. Strony nie chcąc przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na czas nieoznaczony, składają drugiej Stronie odpowiednie oświadczenie na co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu na jaki zawarto umowę.
 4. W przypadku zawarcia Umowy obejmującej różne Usługi, okresy obowiązywania oraz okresy płatności dla poszczególnych Usług liczone są niezależnie.

§ 5

 1. MIKROBIT na potrzeby i celem zawarcia Umowy może żądać od Klienta przekazania danych niezbędnych do jej zawarcia. Klient w szczególności poda Mikrobit dane o nazwie lub firmie pod jaką prowadzi działalność gospodarczą, adresie prowadzenia działalności, organie rejestrowym, przypisanych mu numerach NIP i REGON, ewentualnych danych o wysokości kapitału zakładowego, danych do kontaktu [ telefony, adresy poczty elektronicznej itp.]. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, Klient poda ponadto swój numer PESEL a w wypadku jego braku numeru innego dokumentu identyfikujący jego tożsamość; adres stałego miejsca zamieszkania. MIKROBIT uprawniony jest do żądania od Klienta przekazania mu dokumentów potwierdzających opisane poprzednio dane identyfikujące Klienta.
 2. MIKROBIT za zgodą Klienta uprawniony jest do przetwarzania innych danych Klienta w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usług.

 

§ 6

 1. MIKROBIT zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w terminie określonym w umowie dotyczącym usługi. Jeżeli MIKROBIT nie może spełnić świadczenia określonego w Umowie niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, a ponadto MIKROBIT może zaoferować w to miejsce świadczenie zastępcze odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu jak pierwotne oraz za cenę lub wynagrodzenie określone w umowie.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić MIKROBIT o stwierdzonych przerwach w świadczeniu Usług.
 3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania przy wykorzystaniu Usług działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz porządku publicznego i ustalone zwyczaje. Zabronione jest w szczególności:

- każde działanie powodujące zakłócenia w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności do rozpowszechniania przez Klienta przekazów niechcianych (spam) lub szkodliwych (wirusy itp.);

- dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub w sposób bezprawny, w szczególności rozpowszechnianie lub przechowywanie serwisów o zawartości pornograficznej lub zawierających nielegalne oprogramowanie,

- nadawanie nazw konta poczty elektronicznej (aliasu) lub domeny Klienta naruszających prawa osób trzecich.

 

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym wyżej opisane naruszenia powstają poza wolą Klienta, w szczególności gdy ich źródło stanowi serwis internetowy lub konto poczty elektronicznej Klienta.

§ 7

 1. Klient nie ma prawa udostępniać umożliwiać Usług osobom trzecim, tak bezpłatnie jak i odpłatnie.
 2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi identyfikatorów nadanych Klientowi przez MIKROBIT, umożliwiających korzystanie z Usług z zastrzeżeniem iż domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się identyfikatorami nadanymi Klientowi przez MIKROBIT zostały złożone przez Klienta.
 3. MIKROBIT nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Urządzeń końcowych przed ingerencją osób trzecich.
 4. W przypadkach uzasadnionych rzeczową potrzebą MIKROBIT zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur, mających na celu zagwarantowanie podniesienia przez Klientów stosowanego poziomu zabezpieczeń, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu okresowej zmiany stosowanych haseł lub zmiany haseł na silniejsze.

 

Rozdział III. Opłaty

§ 8

 1. Klient jest zobowiązany Uiszczać opłaty w wysokości i w terminie określonym w Umowie i w Cennikach na rachunek bankowy MIKROBIT i odpowiednio doręczonym lub udostępnionym Klientowi.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego MIKROBIT.
 3. Wynagrodzenie MIKROBIT nie obejmuje kosztów Klienta związanych z dostępem do Usług, w szczególności dostępem do Internetu.

 

§ 9

 1. Faktury będą wystawiane i udostępniane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym Klient dokonał akceptacji.
 2. Klient może cofnąć akceptację wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej. Cofnięcie akceptacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku cofnięcia akceptacji przez Klienta, MIKROBIT traci prawo do wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od Klienta o wycofaniu akceptacji.
 4. Faktury elektroniczne będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku rezygnacji z korzystania z faktur w formie elektronicznej Klient zobowiązany będzie we własnym zakresie do przechowywania wszystkich udostępnionych przez MIKROBIT faktur. Faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez Klienta w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

 

 

Rozdział IV. Zakres świadczonych Usług

 

§ 10

 1. Usługi świadczone na rzecz Klienta określa Umowa.
 2. MIKROBIT zobowiązany jest do dochowania należytej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych Usług, oraz świadczenia Usług o jakości zgodnej z właściwymi normami technicznymi.
 3. MIKROBIT zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usługi, nie dłuższych jednorazowo niż 6 godzin, spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, nie więcej jednak niż 18 godzin w kwartale chyba że strony określiły inne parametry dostępności w zawartej pomiędzy nimi umowie.
 4. MIKROBIT udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o:
 1. aktualnej ofercie usług świadczonych przez MIKROBIT;
 2. udostępnianych przez MIKROBIT środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
 3. podmiocie, któremu powierza, pod powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli MIKROBIT zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.

 

Rozdział V. Zmiana Umowy lub Regulaminów, zawieszenie świadczenia Usługi, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy.

 

§ 11

 

 1. Zmiany umowy, zmiany zakresu świadczonych Usług i wysokości wynagrodzenia za ich świadczenie wymagają zachowania formy przewidzianej dla zawarcia Umowy z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Regulaminy oraz Cenniki wydane przez MIKROBIT w okresie obowiązywania Umowy wiążą Klienta, jeżeli MIKROBIT nieodpłatnie udostępni je Klientowi przed wejściem w życie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od udostępnienia. Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy powyższym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminów oraz Cenników.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego obowiązującego danego Klienta. W okresie tym do Klienta stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu lub Cennika.

§ 12

 1. Klient i MIKROBIT uprawnieni są do rozwiązania Umowy lub jej części, dotyczącej określonego rodzaju Usług, na warunkach określonych w umowie.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej części odnoszącej się do poszczególnej Usługi, przed upływem okresu obowiązywania, z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za pozostałą część okresu rozliczeniowego, w którym wygasła Umowa.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zapisy przewidujące zwrot uiszczonej części wynagrodzenia, w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Usług o charakterze ciągłym, innych niż polegające na dokonaniu przez MIKROBIT jednorazowej czynności.

 

§ 13

 1. MIKROBIT może zawiesić świadczenie całości lub odpowiedniej części Usług Klientowi, jeżeli:
 1. Klient pozostaje w opóźnieniu w zapłacie całości lub części wynagrodzenia powyżej 14 dni od terminu ich wymagalności;
 2. Klient dopuszcza się naruszeń lub nie stosuje się do istotnych postanowień Regulaminów;
 3. Żądanie takie zgłoszą właściwe organy wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 1. MIKROBIT zobowiązuje się wezwać Klienta do zaprzestania naruszeń opisanych w lit. b) przed zawieszeniem świadczenia Usług, jeżeli niezwłoczne zawieszenie nie będzie stanowić wyłącznej możliwości zapobieżenia powstaniu istotnych szkód, związanych z naruszeniem Klienta lub żądaniem właściwego organu.
 2. MIKROBIT zastrzega sobie możliwość uniemożliwienia dostępu do przechowywanych danych Klienta, zgodnie z postanowieniami art. 14 Ustawy. Na zasadach określonych w art. 14 Ustawy. MIKROBIT nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do takich danych.
 3. Zawieszenie świadczenia Usług, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie narusza zobowiązania Klienta do uiszczenia opłat w wysokości należnej za świadczenie Usług, w okresie zawieszenia.
 4. Ponowne uruchomienie Usług nastąpi dopiero po odpadnięciu okoliczności, które spowodowały ich zawieszenie oraz złożeniu przez klienta stosownego wniosku.

 

§ 14

 1. MIKROBIT może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient pozostaje w opóźnieniu w zapłacie całości lub części wynagrodzenia powyżej 14 dni od terminu ich wymagalności.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia lub odstąpieniu od Umowy uważa się za złożone z dniem doręczenia drugiej Stronie.
 3. Jeżeli w okresie 90 dni od dnia zawieszenia świadczenia Usług, Klient nie złoży wniosku o ich ponowne uruchomienie Umowa wygasa, chyba że Mikrobit skorzysta wcześniej z uprawnienia określonego w ust. 1 powyżej.

 

Rozdział VI. Odpowiedzialność MIKROBIT, zakres obsługi serwisowej

 

§ 15

MIKROBIT ponosi odpowiedzialność za zawinione przez siebie niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług, a zwolniony jest z takiej odpowiedzialność w wypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług spowodowane jest w szczególności na skutek siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

§ 16

 1. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. O ile Awaria nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia, MIKROBIT określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu.
 2. Za każdy dzień, w którym wystąpiła Awaria, Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu 1/30 część miesięcznego wynagrodzenia. Klientowi przysługuje ponadto dodatkowo uprawnienie do żądania naprawienia szkody w formie kary umownej, w wysokości 1/60 części miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług.
 3. Do okresu, za który obniża się opłatę abonamentową oraz za który Klientowi przysługuje kara umowna, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn zawinionych przez Klienta.
 4. Uprawnienia określone powyżej Klient realizuje na podstawie złożonej przez siebie reklamacji.
 5. Odpowiedzialność MIKROBIT wobec Klienta ograniczona jest do kwoty odpowiadającej kwocie wynagrodzenia za usługi uiszczonej przez Klienta na rzecz MIKROBIT w okresie ostatnich 6 miesięcy. trwania Umowy, poprzedzającego zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności MIKROBIT.

 

§ 17

Wszelkie zgłoszenia serwisowe, obejmujące w szczególności informacje o zaistniałych Awariach oraz pytania dotyczące kwestii technicznych, Klienci mogą składać w formie pisemnej a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość udostępnionych przez MIKROBIT, w tym telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Szczegółowa informacja dotycząca trybu postępowania w sprawach zgłoszeń serwisowych określona została w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

Rozdział VII. Zasady, tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji

 

§ 18

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy MIKROBIT określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia tych Usług.
 2. Postanowień § 18-19 nie stosuje się do wniosków Klientów obejmujących swym zakresem wyłącznie żądanie usunięcie Awarii lub udzielenia pomocy w kwestiach technicznych. W przypadku wniosków opisanych w zdaniu pierwszym stosuje się postanowienia § 21.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i winna zawierać: dane Klienta, adres; określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; żądanie Klienta – w przypadku gdy Klient z takim występuje; podpis Klienta.
 4. MIKROBIT, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

§ 19

 1. MIKROBIT udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie rozstrzygnięcia; rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; określenie sposobu i terminu realizacji żądania Klienta oraz podpis upoważnionego przedstawiciela MIKROBIT
 3. Kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Klienta wobec MIKROBIT, a w przypadku braku zadłużenia, zwracane są na wskazany przez Klienta rachunek bankowy albo zaliczane na poczet przyszłych należności.
 4. Kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieniem reklamacji, nie zaliczone na poczet zadłużenia Klienta wobec MIKROBIT, wypłacane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi przez MIKROBIT odpowiedzi na reklamację. Jeżeli Klient nie wskaże konta bankowego do wypłaty, kwoty ulegają zaliczeniu na poczet przyszłych płatności.

 

Rozdział VIII. Ochrona danych osobowych

§ 20

 1. MIKROBIT może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług, a w szczególności informacje identyfikujące Klienta, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi oraz informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług.
 2. Po zakończeniu korzystania z Usług MIKROBIT wstrzyma się z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, z zastrzeżeniem danych, które są: niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług, odpowiednio zanonimizowane i niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług, za zgodą Klienta, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminami lub z obowiązującymi przepisami i dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.
 3. Rozliczenie Usług przedstawione Klientowi nie będzie określać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których skorzystał Klient, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.
 4. MIKROBIT uprawniony jest, w oparciu o przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie w którym nie narusza przepisów Ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta dla celów realizacji Umowy, marketingu bezpośredniego Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od MIKROBIT, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§ 21

 1. W przypadku uzyskania przez MIKROBIT wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług niezgodnie z Regulaminami lub z obowiązującymi przepisami, MIKROBIT może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 2. MIKROBIT może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

 

Rozdział IX. Pozostałe postanowienia

§ 22

 1. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych, podane w Umowie konta poczty elektronicznej stanowić będzie podstawowe narzędzie do porozumiewania się Stron, w szczególności w sprawach zgłoszeń serwisowych, informowania o zaległościach Klienta oraz o Usługach, w tym technicznych warunkach ich świadczenia.
 2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony zobowiązują się do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu lub innych danych Stron podanych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. W przypadku zaniechania aktualizacji danych, korespondencję kierowaną na ostatni znany Stronie adres, uważa się za skutecznie doręczoną. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy ani Regulaminów.
 3. Klient upoważnia MIKROBIT do publikacji jego nazwy oraz adresów elektronicznych na liście referencyjnej MIKROBIT.
 4. MIKROBIT uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków MIKROBIT wynikających z Umowy bez osobnej zgody Klienta. MIKROBIT uprawniony jest, z dniem wygaśnięcia Umowy, do likwidacji danych elektronicznych Klienta, znajdujących się w posiadaniu MIKROBIT.

 

§ 23

 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili wszczęcia danej sprawy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminach i Cennikach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 02.05.2013 Regulamin zastępuje dotychczasowe uregulowania, w wyżej wskazanym terminie.