What makes us different?
Comprehensive IT solutions and the company's
reliability in solving all problems from A to Z
IT systems

IT systems

assisting in managing companies and public administration bodies, various programming jobs

Creating Internet applications

Creating Internet applications

dedicated internet applications, professional website designs, counselling, service

IT outsourcing and technical support

IT outsourcing
and technical support

comprehensive maintenance of the entire IT infrastructure

Integrator and maker of low-current installations

Integrator and maker
of low-current installations

professional counselling, designing, building, ensuring security

Hosting

Hosting

own secure hosting platform: WWW, FTP, e-mail; domain registration and maintenance

Hardware and Software

Hardware and Software

cooperation with all major IT technology distributors

Zmiany w Systemie Podatki

Senat skierował do podpisu prezydenta zmiany w ustawie o podatku rolnym, leśnym oraz podatkach i opłatach lokalnych. W najbliższym czasie dostosujemy nasz program do przewidywanych zmian. Jednak ze względu na przytoczoną poniżej zmianę prosimy o sprawdzenie czy w sposób prawidłowy prowadzona jest ewidencja gruntów zabudowanych.

3) w art. 4:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

  1. 1)1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;
  2. 2)1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.”,

Do tej pory grunty te były opodatkowane zgodnie z przelicznikiem dla zwykłych gruntów rolnych. Prawdopodobnie od nowego roku należy zastosować stały przelicznik 1,00. W przypadku prowadzenia prawidłowej ewidencji nasi konsultanci dokonają właściwych zmian w bazie gruntów w kilka minut. W przypadku braku takiej ewidencji nie będzie to możliwe i zmian będzie należało dokonać ręcznie. Na obrazku poniżej podświetlona pozycja pokazuje nam taki grunt.

zmianwsystemiepodatkowym

We are a partner of:

ms_partner_logoRMelzabdrakomtatonetDMZ