×

PROGRAMUJEMY TWOJE SUKCESY od 33 lat

cloud
security helpdesk
services icon
analitic services infrastructure
handshake
BUDUJEMY BEZPIECZNĄ
I KOMPLETNĄ INFRASTRUKTURĘ, aż po pełen OUTSOURCING działu IT/ICT
cup

Firma MIKROBIT Sp. z o.o. oferuje pełne wsparcie w obszarze Cyfryzacji w świetle ukazujących się projektów w Polsce.

Pomagamy i doradzamy w zakresie projektu planów rozwoju systemów informatycznych i infrastruktury IT/ICT m.in.

 • zakup sprzętu IT,
 • licencji autorkiego oprogramowania mERP,
 • szkoleń,
 • usług chmurowych,
 • budowy aplikacji internetowych, w tym np. eUslugi - produkt eJST.pl,
 • utrzymania portali internetowych i poczty na hostingu, utrzymanie domen,
 • zarządzanie i administrowanie infrastrukturą techniczną.

PODPISZ UMOWĘ NA STAŁĄ OPIEKĘ IT/ICT.

Mogą Państwo liczyć na pełne zaangażowanie w wykonywane projekty!

NOWOŚCI 2022/2023 Jakie zmiany nas czekają?

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Państwa systemach IT oraz minimalizacji ryzyka i wykrycia luk w oprogramowaniu oferujemy audyt w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001. Audyt jest realizowany przez doświadczoną i profesjonalną kadrę.

Audyt pozwoli uniknąć strat nie tylko finansowych i prawnych, ale również wizerunkowych, tak istotnych w dzisiejszych czasach.

Zgodnie z bezpieczeństwem związanym z RODO oferujemy usługę Szyfrowania stacji roboczej (komputer stacjonarny/laptop), dysków sieciowych NAS, szyfrowanie serwerów, zabezpieczanie sieci przed niepowołanym dostępem, uruchomienie szyfrowania poczty przy użyciu kluczy PGP lub S/MIME.

Konfiguracja Systemu Opłat [SO] MIKROBIT w wersji 8.3 Moduł odpowiada za opłaty za czesne i wyżywienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonalności:

 • ewidencja zapisów dzieci do placówek i naliczeń z tytułu opłat
 • wystawianie not księgowych z informacją o bieżącym saldzie
 • możliwość przesyłania not rodzicom drogą e - mail
 • integracja z modułem Przelewy Bankowe - automatyczne pobieranie i zarachowywanie wpłat bankowych
 • obsługa indywidualnych kont bankowych (subkonto dziecka)
 • kontrola płatności: raport należności i zaległości oraz raport wpłat

KSeF stanie się obligatoryjny od II kwartału 2023 r.

Proces przekazywania informacji do KSeF wymaga od "Podatnika" spełnienia warunków formalnych (złożenie zawiadomienia/wniosku ZAW-FA) jak i technicznych (pieczęć kwalifikowana, certyfikaty kwalifikowane, profil zaufany). Zachęcamy do dobrowolnego przystąpienia do KSeF jeszcze w okresie przejściowym, który umożliwi zarówno Państwu bezproblemowe wejście w spełnienie obowiązku, jak i naszej firmie udoskonalenie rozwiązania oraz ustalenie terminu wdrożenia dogodnego dla obu stron.

Czym jest KSeF? www.podatki.gov.pl/ksef/

W celu poznania szczegółowych wymogów formalno-technicznych, które należy spełnić prosimy o kontakt: BOK@mikrobit.pl

System e-Doręczenia umożliwi podmiotom sektora publicznego, obywatelom i przedsiębiorcom rejestrowane doręczenie elektroniczne, równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

,,Urzędy i inne podmioty publiczne zaczną korzystać z e-Doręczeń w następującej kolejności:

 • w terminie ogłoszonym w komunikacie przez Ministra Cyfryzacji, jednak nie później niż 1 stycznia 2024 r. - organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy; NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy; uczelnie wyższe, PAN; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • od 1 października 2029 r. – sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna
 • od 1 stycznia 2025 r. – pozostałe podmioty publiczne’’
Źródło: biznes.gov.pl

W systemie Podatki [PD] MIKROBIT przy decyzjach podatkowych kluczowa jest data odbioru, zależy od niej przypis i jego termin płatności, w przypadku upomnień odbiór upomnienia powoduje, że należne są koszty doręczenia upomnienia. W sytuacji nieuiszczenia należności, data odbioru upomnienia potrzebna jest dla wystawienia tytułu wykonawczego.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku JST będą musiały publikować w centralnym rejestrze informacje o zawieranych umowach. Obowiązek dotyczyć będzie umów o wartości powyżej 5 tys. zł netto. Jesteśmy przygotowani na nadchodzącą zmianę i integrację systemu mERP.
Rejestr umów jest zbiorczym zestawieniem informacji o umowach zawartych przez jednostkę sektora finansów publicznych. Jednostka sektora finansów publicznych udostępnia rejestr umów na swojej stronie podmiotowej BIP.

EZD PUW wdrażany jest w administracji rządowej RP jako jednolity system, rozwijany na zasadach niekomercyjnych. To narzędzie wymiany informacji oraz usprawniania funkcjonowania urzędów na terenie całego kraju. Rekomendujemy integrację z krajowym bezpłatnym programem EZD PUW (https://ezd.gov.pl/www/ezd/raportyrejestry), który w latach 2023- 2024 ma być zastąpiony przez EZD RP. Projekt realizowany jest przez NASK w Partnerstwie z Wojewodą Podlaskim.
,,System EZD RP ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w administracji publicznej RP, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów. Będzie umożliwiał kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w jednostkach administracji publicznej.’’

W trakcie realizacji projektu będą udostępnione dwa produkty:

 • ,,EZD RP on premise – produkt do instalacji na infrastrukturze podmiotu użytkującego, system bezpłatny dla całej administracji publicznej;
 • EZD RP SaaS – zestaw usług chmurowych utrzymywanych bezpłatnie wyłącznie na rzecz administracji rządowej.’’

Źródło: ezd.gov.pl

Nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA (4) obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.
,,Struktura wraz z broszurą informacyjną są dostępne na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK.’’

Przypominamy o aktualizacji systemu Sprzedaż [SP] MIKROBIT.

Źródło: podatki.gov.pl


Dwie wypłaty lub dwie umowy o pracę a Polski Ład.
System Płace [PL] MIKROBIT umożliwia rozliczenie: Miesięczną zaliczkę na podatek oblicza od łącznego dochodu zatrudnionego osiągniętego przez niego w danym miesiącu.
Jeśli w danym miesiącu ma miejsce więcej niż jedna wypłata na rzecz danej osoby, to każdą kolejną wypłatę płatnik powinien rozliczać narastająco, tj. łącznie z uwzględnieniem wypłaty wcześniejszej. To istotna reguła, również w kontekście rozliczania ulgi dla klasy średniej oraz stosowania nowego mechanizmu pobierania zaliczek podatkowych.

Zmiany od 1 lipca 2022 r.:

 • obniżenie stawki podatku z 17% do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej. Warto dodać, że konsekwencją wprowadzenia niższej 12% stawki podatku jest objęcie nią również przychodów z tzw. „małych umów cywilnoprawnych”. Chodzi tutaj o umowę zlecenia i o dzieło zawarte z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, w których została określona należność z tytułu realizacji każdej z nich nieprzekraczająca 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof)
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosić będzie 300 zł (poprzednio 425 zł)
 • objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” oraz „ulgi dla seniorów”

 • zniesienie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 r.
  - wprowadzenie jednolitego systemu obliczania zaliczek

Zmiany od 01.08.2022 r. w zasiłku macierzyńskim i rodzicielskim:

 • 70% zasiłku macierzyńskiego
 • urlop opiekuńczy – 5 dni na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny
 • zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej
 • dłuższy urlop rodzicielski
 • elastyczna organizacja pracy

Zmiany przewidywane od 1 stycznia 2023 r.:

 • podatnicy mający kilka różnych źródeł dochodu równocześnie będą mogli upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł
 • wprowadzone zostanie wspólne rozliczenie z dzieckiem. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica będzie mogło korzystać z kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł

Systemy informatyczne MIKROBIT zostaną dostosowane do zmian, które miały rozpocząć się pierwotnie od stycznia 2023 r. W ramach Polskiego Ładu nowe obowiązki przesyłania JPK dla podatników PIT i CIT zostały przełożone na lata 2024-2026. Podatnicy będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej z użyciem programów komputerowych i przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej. Od tego czasu wszystkie zapisy w ewidencjach, jak np. w ewidencji przychodów, czy ewidencji środków trwałych będą obowiązkowo musiały być prowadzone z użyciem elektronicznych programów księgowych.

Obowiązek comiesięcznego lub cokwartalnego wysyłania plików organom skarbowym (w zależności od częstotliwości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego) obejmie kolejne dwie struktury obok już wymaganego JPK_V7:

 • Księga przychodów i rozchodów: JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR (tutaj podatnik będzie wysyłał jedną ze struktur w zależności od prowadzonej ewidencji podatkowej);
 • JPK_EST w zakresie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Struktury dotyczą rozliczeń na gruncie podatków dochodowych, dlatego przepisy zobowiązują przedsiębiorców do przesłania struktury również w ujęciu rocznym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie nowoczesnych stron internetowych

users

Zgodność z WCAG 2.1.

 1. Dostosujemy Twoją stronę do wymagań dostępności stron internetowych i przekażemy wskazówki, które pomogą tworzyć dostępne artykuły i treści na stronę WWW.
 2. Gwarantujemy pełne wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji. Złóż zamówienie na adres: WCAG@mikrobit.pl i otrzymaj bezpłatny mikroAudyt WCAG - raport ekspercki dostępności strony WWW, który będzie bazą naszych dalszych działań.
mBIP

http://bip.mbnet.pl/

Nowoczesny BIP dla Administracji Publicznej

Stworzyliśmy nową stronę mBIP. Nowa wersja szablonu Biuletynu Informacji publicznej autorstwa firmy MIKROBIT Sp. z o.o. to przede wszystkim:

 • zwiększone bezpieczeństwo
 • nowa szata graficzna
 • spełnienie wszystkich wymogów WCAG 2.1.

mBIP to specjalny systemem pozwalający podmiotom wykonującym zadania publiczne oraz władzom publicznym na zbudowanie własnych stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej – BIP.
Zapraszamy wszystkich Klientów, którzy nie posiadają nowej wersji szablonu mBIP do bezpośredniego kontaktu, w celu zaprezentowania rozwiązania. Napisz: mBIP@mikrobit.pl

bip
mCloud mChmura mDysk

Wszystkie dane (aplikacje, pliki, foldery, itp.) i systemy MIKROBIT można relokować i bezpiecznie przechowywać w wirtualnym środowisku mCloud i mDysk. Gwarantujemy wysoką dostępność usług i całodobową opiekę techniczną.
MIKROBIT posiada wysokie kryteria bezpieczeństwa ustanowione na podstawie prawa polskiego i europejskiego - dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego.
Miejscem kolokacyjnym całej infrastruktury fizycznej jest profesjonalne Data Center zlokalizowane w Lublinie na ul. Zana 32, które wyposażone jest w najwyższej klasy serwery macierzowe oraz macierze dyskowe. Zapasowa serwerownia zlokalizowana jest w Lublinie przy ulicy Zana 39. Serwerownie połączone są ze sobą dedykowanym okablowaniem światłowodowym, niezależnym od usługodawców zewnętrznych.
Infrastruktura wirtualnego środowiska, to zaawansowany klaster zbudowany w oparciu o oprogramowanie Microsoft Hyper-V. Firma MIKROBIT jest wieloletnim certyfikowanym partnerem Microsoft.

Cechy charakterystyczne miejsca kolokacji to:

 1. Odpowiednie bezpieczeństwo zasobów
 2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 3. Gwarantowane zasilanie centrum danych
 4. Gwarantowane łącza dostępowe

Usługa jest kompleksowo zarządzana i administrowana przez wysokiej klasy certyfikowanych specjalistów IT.