Dodatkowe moduły [PR]

 • PRC - Rozliczanie czasu pracy
 • PRA - Planowanie i analiza zatrudnienia

Kadry [PR]

System jest podstawowym źródłem informacji o zatrudnionych w przedsiębiorstwie, gromadzi i archiwizuje dane, tworząc kartotekę pracowników. Daje możliwość rejestrowania wszystkich potrzebnych użytkownikowi danych o pracowniku, jego rodzinie, historii pracy, kwalifikacjach oraz o zdarzeniach takich, jak absencje, praca w innym dziale czy na innym stanowisku. Na podstawie wprowadzonych danych można skonstruować wszelkie wydruki potrzebne w dziale kadrowym przedsiębiorstwa, jak: angaże, świadectwa pracy, zestawienia zatrudnienia, zaświadczenia o dochodach czy inne dowolnie definiowane dokumenty przez użytkownika.

Współpraca z Płatnikiem

System Kadry przystosowany jest do współpracy z programem Płatnik firmy Prokom Software S.A. w zakresie obsługi wszelkich dokumentów zgłoszeniowych ZUS. Dzięki interfejsowi obsługi dokumentów umożliwia przenoszenie danych kadrowych Systemu Kadrowego do Płatnika w postaci pojedynczych dokumentów lub kompletów dokumentów zgłoszeniowych.

 • Możliwości systemu:

  • ewidencja wszelkich danych osobowych niezbędnych do obsługi kadrowej z możliwością rozszerzenia kartoteki o dodatkowe pola dla specyficznych rozwiązań
  • ewidencja badań lekarskich z możliwością kontroli i wyszukiwania osób, których badania tracą ważność lub są nieważne
  • ewidencja szkoleń i ukończonych kursów z opcją kontroli  i wyszukiwania osób, których szkolenia tracą ważność lub są nieważne
  • możliwość zdefiniowania badań i szkoleń wymaganych na konkretnym stanowisku pracy
  • ewidencja znajomości języków obcych
  • ewidencja nagród i kar udzielonych pracownikowi
  • ewidencja historii zatrudnienia w i poza aktualnym miejscem zatrudnienia
  • ewidencja historii umów z pracodawcą również ze stawkami zaszeregowania
  • ewidencja danych o członkach rodziny pracownika wraz z danymi dla ZUS
  • kontrola okresów ważności prawa do zasiłku
  • przeliczenia stażów pracownika z rozbiciem na ogółem, w zakładzie, poza zakładem, w branży, do nagrody jubileuszowej i urlopu
  • możliwość automatycznego wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego
  • ewidencja dodatkowych urlopów
  • ewidencja urlopów w dniach lub godzinach z różnymi normami dobowymi urlopów
  • możliwość zatrudnienia pracowników na umowy o pracę, zlecenie, kontrakty menedżerskie i inne
  • możliwość prowadzenia ewidencji stawek płacowych
  • ewidencja wszystkich absencji w podziale na rodzaje
  • definiowanie kalendarzy ogólnych i indywidualnych grafików pracy dla pracowników
  • możliwość formułowania formularzy kadrowych (umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i inne)
  • możliwość definiowania dowolnych zestawień wg dowolnych kryteriów z kartoteki osobowej dotyczącej ewidencjonowanych informacji
  • generowanie wszystkich dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do programu Płatnik dla ZUS  
  • miesięczna i roczna karta obecności w pracy
  • tworzenie statystyk dotyczących zatrudnienia, absencji i wynagrodzeń dzień lub zadany okres
  • współpraca z zegarowymi czytnikami kart do szczegółowej ewidencji czasu pracy
 • Dodatkowy moduł systemu- ROZLICZENIE CZASU PRACY

  • gromadzenie i interpretacja informacji rejestrowanych przez czytniki kart magnetycznych.   Umożliwiają one na bieżąco wyszukiwanie pracowników nieobecnych i spóźnionych oraz   sumowanie czasu pracy
  • system ściśle współpracuje z systemami Płace i Kadry, dlatego użytkownicy posiadający jeden z tych dwóch systemów unikają konieczności uzupełniania danych osobowych pracowników. Konieczne jest jednak dodatkowe naniesienie informacji dotyczących sposobu pracy pracownika
  • system automatycznie napełnia bazę odczytów co określoną ilość minut i z taką dokładnością ma możliwość generowania raportów o stanie obecności. Informacje czytnikowe pracownika są gromadzone w bazach miesięcznych
  • program może być uruchomiony na dodatkowym specjalnie do tego celu wydzielonym komputerze i wykonywać odczyty z rejestratorów wejść i wyjść z częstotliwością określoną zmienną (w sekundach) lub uruchamiany na żądanie operatora z dowolnego komputera
  • dostosowanie programu do przepisów Kodeksu Pracy oraz wewnętrznych przepisów przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie ustawienie parametrów

System współpracuje z: