Techniczne przygotowanie i rozliczenie produkcji [TPiRP]

System wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym lasy MRP. Jest w pełni zintegrowanym systemem wspomagania procesów gospodarczych. Uwzględnia różne organizacje produkcji, a w szczególności produkcji na zlecenia, gdzie projektowanie, technologia, produkcja oraz zaopatrzenie są realizowane na potrzeby zamówień klienta.

Możliwości systemu:

 • uniwersalność - zaspokaja wymagania firm różnej wielkości. Sprawdza się w niewielkich zakładach jak i w wielozakładowych przedsiębiorstwach o różnorodnych profilach produkcji

 • monitoring - monitorowanie prac w przedsiębiorstwie przez zwrotne przekazywanie informacji z różnych istotnych sfer zarządzania. Pozwala kierownictwu na regularną kontrolę stanu prac w porównaniu do planu i dokładnie wskazuje stanowiska problemowe zanim zdążą niekorzystnie wpłynąć na efekty końcowe prac

 • wspomaganie przedsiębiorstwa:

  • tworzy kalkulację kosztów każdego zamówienia przez zastosowanie automatycznego obliczania należności zamówień i aktualizację zapasów magazynowych
  • dostarcza informacji dla planowania produkcji i księgowości, a planiści uzyskują informacje dotyczące rzeczywistego stanu w magazynach wydziałowych i ośrodkach dyspozycji oraz obserwacji, w jaki sposób realizowane są przedsięwzięcia
  • daje jasny, w pełni zintegrowany punkt widzenia odnośnie wszystkich magazynów i ich funkcjonalności. Istnieje możliwość bilansu materiałowego dla dowolnego zestawienia produktów
  • upraszcza zarządzanie wyrobami posiadającymi złożony zestaw części i materiałów opcjonalnych, które są specyfikowane przez klienta w chwili składania zamówienia. Pakiet zagadnień produkcyjnych zawiera bazę danych projektów produktów i procesów technologicznych dla zastosowań w planowaniu produkcji, raportowaniu produkcji w toku i kalkulacji kosztów. System generuje zestawienia materiałowe i procesy produkcyjne dla każdego produktu
  • zarządzanie działalnością związaną z dokonywaniem zakupów, zapytania ofertowe, składanie zamówień
 • planowanie produkcji - automatyzuje przygotowanie planów w oparciu o rodzaje zamówień (seryjne, jednorazowe), globalnie dla przedsiębiorstwa lub osobno dla każdego ze stanowisk. Sporządzony harmonogram końcowy uwzględnia zdolności produkcyjne zakładu do produkcji

 • symulacja procesu produkcji - pozwala na symulację i pomaga planistom opracowywać alternatywne metody jeszcze przed zaangażowaniem realnych zdolności produkcyjnych zakładu

 • oszczędność czasu - pomaga maksymalizować wykorzystanie czasu pracy maszyn i urządzeń przez pokazanie przejrzystego obrazu obciążenia i harmonogramu wykorzystania środków zgodnie z planem dyspozytorskim

 • minimalizacja kosztów - określa potrzeby materiałowe na podstawie planów produkcyjnych, co umożliwia określenie terminów zakupów. Powiązanie z Gospodarką Magazynową pozwala śledzić w czasie rzeczywistym stan zapasów magazynowych i na żądanie dostarcza analiz ogólnych i szczegółowych dla celów sterowania produkcją

 • harmonogramowanie - układa harmonogram produkcji oraz identyfikację wąskich gardeł a także opóźnień zanim wystąpią. Modyfikację potoku produkcyjnego osiąga się przez wskazanie przeciążonych stanowisk pracy oraz alternatywnej realizacji

 • rozliczenie produkcji wyrobu- Monitorowanie przepływu materiału w procesie produkcyjnym oraz robocizny z nim związanej poprzez porównanie z założeniami normatywów zawartych w kartach technologicznych

 • sterowanie - pozwala na raportowanie produkcji wg wyrobu i stanowiska pracy, jak również wg partii. Poprzez miejsca kumulacji danych (określone przez użytkownika) wspomagana jest funkcja przeznaczenia właściwej ilości składników i innych materiałów wg teoretycznych proporcji zużycia. Użytkownik wytycza również zasady magazynowania oraz miejsca raportowania produkcji, liczenia kosztów, odpadów, materiałów, części wydanych i zwróconych. System zapewnia pełną obsługę (zakładanie i rozliczanie) kart pracy.

 • funkcje dodatkowe - zespół funkcji dla Wydziałów Produkcyjnych dostarcza dodatkowych aktualnych i zwięzłych   informacji dotyczących stanu robót w toku i zleceń wydziałowych