Dodatkowe moduły [ZM]

 • ZM01 - Zapotrzebowanie kontrahentów
 • ZM02 - Budżetowanie od odbiorców
 • ZM03 - Kontrakty do dostawców
 • ZM04 - Plany Produkcji

Zamówienia i kontrola dostaw [ZM]

System przeznaczony jest do prowadzenia  ewidencji  i obsługi zamówień od odbiorców i do dostawców oraz do wystawiania dokumentów magazynowych na podstawie złożonych zamówień. Składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą modułów: zamówień od odbiorców i zamówień do dostawców. Dodatkowo z modułem zamówień od odbiorców współpracują moduł budżetowania, moduł planów produkcji i moduł specyfikacji wysyłkowej, a z modułem zamówień do dostawców  współpracuje moduł kontraktów z dostawcami. Ponadto system umożliwia wczytanie zapotrzebowania, wygenerowanego w dodatkowym module zapotrzebowanie, oraz  automatyczne utworzenie zamówienia od odbiorcy.

Zarówno system ZM jak i moduł zapotrzebowanie umożliwiają użytkownikowi składanie zamówienia, nie tylko wg indeksów występujących w kartotece indeksów ale także wg symbolu katalogowego obowiązującego u dostawcy.


Na złożoną budowę ZM składa się:

 • Moduł zamówienia od odbiorców

  • ewidencja zamówień od odbiorców z podziałem na dział, wydział lub kontrahenta
  • dostarczenie informacji o saldzie klienta i posiadanym przez niego kredycie,
  • informacja o etapie, na którym znajduje się wybrane zamówienie oraz jego pozycje
  • możliwość prowadzenia dodatkowej Kartoteki odbiorców oraz cennika odbiorców
  • możliwość wykonania kopii wybranego zamówienia
  • kontrola realizowanych zamówień od odbiorców z automatycznym i półautomatycznym generowaniem dokumentów wydania z magazynu
  • możliwość rezerwacji wybranego towaru w magazynie
  • możliwość automatycznej zamiany rezerwacji na magazynowy dokument wydania
  • możliwość uzyskania szczegółowej wyceny zamówienia oraz wyliczenia marży
  • możliwość kontroli daty dostawy dla każdej pozycji zamówienia,
  • możliwość obsługi tzw. planogramu wydań
  • możliwość nadawania statusu dodatkowego na dowolnym etapie zamówienia
  • możliwość ewidencji indeksu zamówionego i indeksu wydanego
  • możliwość automatycznego i półautomatycznego wygenerowania zamówienia do dostawcy na podstawie zamówienia od odbiorcy
  • obsługa zezwoleń z kontrolą odbiorcy lub indeksu
  • możliwość przeglądania budżetu z poziomu nagłówka oraz pozycji zamówienia
  • kontrola zamówień w trakcie realizowania kolejnych etapów zamówienia ze względu na przyznany budżet
  • możliwość wygenerowania specyfikacji produkcji, dla każdej pozycji zamówienia
  • możliwość generowania dokumentów wydania surowców na podstawie dołączonej specyfikacji produkcji
 • Moduł zamówienia do dostawców

  • ewidencja zamówień do dostawców
  • możliwość prowadzenia dodatkowej Kartoteki dostawców
  • możliwość wykonania kopii wybranego zamówienia
  • kontrola realizowanych zamówień do dostawców z półautomatycznym generowaniem dokumentów przyjęcia do magazynu
  • możliwość kontroli daty dostawy dla każdej pozycji zamówienia,
  • możliwość obsługi tzw. planogramu dostaw
  • dowolnie ustalana forma wydruku zamówienia do dostawcy (z możliwością wydruku symbolu i nazwy towaru obowiązujących u dostawcy)
  • możliwość wydrukowania, utworzonego  w czasie realizacji zamówienia dokumentu przyjęcia do magazynu (z wyceną i bez wyceny)
  • możliwość szczegółowej wyceny zamówienia do dostawcy
  • możliwość zarejestrowania w systemie DS faktury zakupowej w trakcie tworzenia, w zamówieniach, magazynowego dokumentu przyjęcia
  • możliwość podglądu oraz edycji faktury zarejestrowanej w systemie DS
  • kontrola zamówień w trakcie realizowania kolejnych etapów zamówienia  ze względu na obowiązujący kontrakt
  • możliwość przeglądania kontraktów z poziomu nagłówka zamówienia
 • Zestawienia analityczne

  • generowanie analizy zamówień, na podstawie niezrealizowanych  i niezakończonych zamówień od odbiorców i do dostawców:
   • możliwość złożenia zamówienia do wybranego dostawcy
   • możliwość automatycznego generowania zamówienia do dostawcy
  • przygotowanie zestawień na podstawie zamówień od odbiorców i do dostawców:
   • przewidywany stan na dzień
   • zamówienia niezrealizowane w dowolnym okresie
   • zamówienia zrealizowane w dowolnym okresie
   • koszty odbiorcy –wycena wszystkich odbiorców z podziałem na indeksy i wg  symboli wybranych przez użytkownika (np. wg rodzaju ceny) w dowolnym okresie
  • możliwość wygenerowania powyższych zestawień dla poszczególnych rodzajów odbiorców oraz dla wszystkich odbiorców łącznie
  • raport szczegółowy z podziałem na podstawie zamówień od odbiorców w dowolnie wybranym przez użytkownika okresie
  • generowanie zapotrzebowania na podstawie obrotu w wybranym okresie, z wybranego magazynu i na podstawie wybranych dokumentów
  • raport surowce i wyroby, umożliwia przyłączenie wyrobów do surowców w celu uzyskania lepszej kontroli dostaw. Pozwala na automatyczne wygenerowanie zamówienia do dostawcy
  • przygotowanie zestawień na podstawie zamówień od odbiorców i specyfikacji produkcji przypisanej do pozycji zamówienia
 • Moduł specyfikacji wysyłkowej

  • możliwość ewidencji wysyłek dla odbiorców,
  • możliwość automatycznego tworzenia wysyłki na podstawie wybranych pozycji zamówień od odbiorcy,
  • możliwość wystawienia dokumentów rezerwacyjnych podczas kompletowania wysyłki,
  • możliwość automatycznego wystawienia magazynowego dokumentu wydania, po skompletowaniu wysyłki.
 • Moduł budżetowanie

  • W systemie ZM istnieje dodatkowy moduł budżetowania, który przeznaczony jest do ewidencji budżetu odbiorcy i do kontroli realizacji zamówień ze względu na przyznany budżet:
   • ewidencja budżetu dla ustalonego typu odbiorców
   • ewidencja budżetu ilościowo-wartościowego
   • szczegółowa wycena budżetu
   • możliwość wczytania do budżetu pozycji wygenerowanych w programie kosztorysowym
 • Moduł Plany produkcji

  • ewidencja planów produkcji
  • możliwość utworzenia pozycji planu na podstawie "Katalogu wyrobów", o ile system "ZM" współpracuje z "Katalogiem wyrobów"
  • możliwość automatycznego wygenerowania specyfikacji produkcji, dla każdej pozycji planu. Generowanie odbywa się na podstawie "Receptur" przypisanych do wyrobu gotowego w "Kartotece indeksów". Ilość poszczególnych składników jest przeliczana automatycznie w trakcie edycji pozycji planu
  • możliwość wygenerowania zapotrzebowania na surowce wg. jednego z następujących sposobów:
   • utworzenie zamówienia od odbiorcy  wewnętrznego a następnie wygenerowanie dokumentu wydania surowców (np. 'RW')
   • poprzez bezpośrednie wygenerowanie dokumentu wydania surowców na podstawie specyfikacji produkcji.
  • możliwość  wygenerowania magazynowego dokumentu przyjęcia wyrobu gotowego (np. 'PW') po wykonaniu pozycji planu.
 • Moduł Raporty w planach produkcji:

  • Możliwość utworzenia raportów na podstawie planów produkcji z podziałem wg  wyrobów i wg surowców. W obu wymienionych typach raportów użytkownik dowolnie wybiera okres, na podstawie którego tworzony jest raport. Dodatkowo wybierany jest także rodzaj daty, do tworzenia raportu, data rejestracji lub data wykonania planu.
 • Moduł kontrakty z dostawcami

  • W systemie ZM istnieje dodatkowy moduł kontrakty z dostawcami, który przeznaczony jest do ewidencji kontraktów i do kontroli realizacji zamówień ze względu na zawarty z dostawcą kontrakt:
   • ewidencja kontraktów z dostawcami,
   • obsługa dwóch rodzajów kontraktów: - kontrakty ilościowo wartościowe, - kontrakty wartościowe
 • Moduł zapotrzebowanie

  • Moduł ten jest oddzielnym programem współpracującym z systemem ZM. Jego zadaniem jest  tworzenie zamówienia do dostawcy użytkującego system ZM.
   • możliwość utworzenia zamówienia do dostawcy,
   • wycena zamówienia i jego pozycji,
   • wydruk zamówienia,
   • wczytanie złożonego zamówienia na dyskietkę.