Dodatkowe moduły [SP]

 • SP01 - Rozrachunki bieżące
 • SP02 - Paragony fiskalne
 • SP03 - Faktury w walutach obcych
 • SP04 - Faktury wewnętrzne (nabycia unijnego)
 • SP05 - Faktury elektroniczne
 • SP06 - Konwojentki
 • SP07 - Cennik indywidualny i Planogram
 • SP08 - Faktury VAT RR
 • SP09 - Noty Księgowe
 • SP10 - Sprzedaż Sklepowa
 • SP11 - Faktury Stałe
 • SP12 - Proformy
 • SP13 - Współpraca ze Sprzedażą Mobilną

Sprzedaż VAT [SP]

System jest nieocenionym narzędziem wspomagającym zarządzanie polityką sprzedaży. Dostarcza aktualne informacje o działaniach handlowych pozwalając na efektywną koordynację akcji promocyjnych i redukcję kosztów prowadzenia aktywności handlowych. Opiera się na szczegółowej kartotece kontrahentów, która realizuje  najważniejsze funkcje zarządzania relacjami z Klientem. Program umożliwia wystawianie faktur (i innych dokumentów sprzedaży) oraz współpracuje z innymi programami MIKROBIT w zakresie obsługi sprzedaży materiałów, towarów, wyrobów gotowych z magazynów przedsiębiorstwa lub dowolnej hurtowni. Program ten może być również wykorzystany do fakturowania pozostałej sprzedaży dotyczącej (np. usług), do wystawiania faktur eksportowych, paragonów fiskalnych, rachunków, not obciążeniowych, faktur proforma itp. W zakresie oprogramowania  specjalistycznego oferujemy również: Sprzedaż sklepową, Sprzedaż i rozliczenie produkcji dla piekarni, masarni, mleczarni, rozlewni, cukrowni.

 • Zarządzanie kontaktem z Klientem

  • W bazie danych kontrahentów mogą być zapisane informacje określające rozbudowane dane teleadresowe (np. telefon, fax, e-mail, www i inne) Klienta oraz personel Klienta, z którym utrzymywane są kontakty handlowe. Każdy kontakt telefoniczny lub osobisty może zostać zaewidencjonowany i skrótowo opisany w bazie programu.
  • System umożliwia ewidencjonowanie także innych istotnych faktów dotyczących Klienta (region geograficzny, branża działalności, itp.), a także informacji, które będą umieszczane na wydrukach faktur.
 • Monitorowanie płatności

  • W bazie kontrahenta znajdują się dane finansowe określające poziom kredytu handlowego, domyślny dla danego Klienta termin oraz sposób płatności, a także upusty i rodzaje cen dla niego przypisane. Poziom zadłużenia jest kontrolowany i współpracuje z funkcją rozrachunków w celu monitorowania bieżących płatności. Możliwe jest również skonfigurowanie systemu, które pozwoli na przypisywanie odpowiednich planogramów dostaw do poszczególnych Klientów (dostawy zakontraktowanych towarów).
 • Sprzedaż wewnętrzna, wewnątrzwspólnotowa i eksportowa

  • System obsługuje sprzedaż wewnętrzną, wewnątrzwspólnotową oraz eksportową. Przedmiotem sprzedaży mogą być usługi oraz towary, a sprzedaż może odbywać się z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi do wspomagania sprzedaży (czytniki kodów kresowych, urządzenia mobilne, czy urządzenia fiskalne).
 • Elastyczne szablony dokumentów

  • Dowolność definicji dokumentów sprzedaży sprawia, że można sprecyzować całość procesu sprzedaży i emitować takie dokumenty jak:
   • zapytanie ofertowe
   • oferta
   • zamówienie
   • rezerwacja
   • wydanie
   • fakturę
   • inne, dowolne dokumenty
 • Możliwości systemu:

  • wystawianie dowolnych dokumentów sprzedaży - faktura VAT, dowód wydania, paragon fiskalny oraz dokumentów korygujących
  • dowolna struktura numeracji faktur z podziałem numeru na części istotne dla analiz (np. dodatkowy podział na rejestry)
  • dowolnie ustalana forma wydruku faktury
  • wystawianie faktur w walutach obcych oraz faktur na dostawy unijne (w dowolnych walutach), automatyczne przeliczanie wartości wg podanego kursu
  • wystawianie faktur wewnętrznych związanych z nabyciem unijnym
  • wystawianie faktur dostaw wewnątrzwspólnotowych wraz z towarzyszącymi im dokumentami (specyfikacja dostawy, potwierdzenie odbioru towaru)
  • wystawianie faktur wewnętrznych wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • wystawianie faktur RR
  • obsługa cennika dla potrzeb sprzedaży w podziale na dowolne rodzaje cen z uwzględnieniem różnych wielkości opodatkowania i marży, możliwość automatycznego
  • obliczania cen (np. wg kursu walut, marży, podatku VAT itp.)
  • tworzenie cenników indywidualnych dla poszczególnych kontrahentów
  • rozbudowany system rabatowania
  • przeliczanie cen z dowolnej waluty wg tabeli kursów
  • wystawianie dokumentów wydania z magazynu (z możliwością ich drukowania w dowolnej formie) oraz bieżąca aktualizacja stanów magazynowych
  • możliwość sprzedaży towarów w innych jednostkach miary niż ewidencjonowanych w magazynie z automatycznym przeliczeniem stanów i obrotu
  • możliwość sprzedaży towarów poniżej stanu ewidencyjnego w magazynie
  • automatyczne generowanie dokumentów wydania z magazynu na podstawie wystawionych faktur, dokumentów zwrotu na podstawie faktur korygujących wraz z
  • bieżąca aktualizacją stanów magazynowych
  • automatyczne generowanie faktur na podstawie wystawionych dowolnych dokumentów wydania z magazynu
  • generowanie zbiorczych faktur dla wystawionych wcześniej dowodów wydania
  • automatyczne cykliczne generowanie faktur stałych (np. czynsz itp.)
  • przygotowanie różnego rodzaju zestawień ze sprzedaży

   • rejestr nabycia wewnątrzwspólnotowego

   • rejestr zakupu RR

   • raporty asortymentowe

   • przygotowanie raportu na potrzeby INTRASTAT lub VAT UE

   • zestawienie sprzedaży dla kontrahentów 

   • możliwość modyfikowania zestawień w zależności od dowolnie definiowanych przez użytkownika podziałów (np. region, grupa asortymentowa, rodzaj ceny, rodzaj sprzedaży, itp.)

  • przygotowanie rejestru sprzedaży VAT za dowolny okres
  • możliwość tworzenia poleceń księgowania na podstawie dekretacji dokumentu definiowanej w Tabelach Księgowania. Generowanie polecenia księgowania do systemu FK
  • możliwość szczegółowej analizy rozrachunków z kontrahentami, spływ należności, rozrachunki przeterminowane, ewidencja windykacji
  • możliwość sprawdzenia obrotów z wybranym kontrahentem za dowolny okres z dodatkowym podziałem na asortyment i faktury
  • możliwość sprawdzenia wielkości sprzedaży dla danego asortymentu za dowolny okres z dodatkowym podziałem na odbiorców oraz faktury
  • możliwość wprowadzenia względnie stałych warunków handlowych dla ustalonych kontrahentów (np. forma i termin płatności, rodzaj cen, rabaty itp.)
  • wprowadzenie w kartotece kontrahentów informacji na temat obsługi danego klienta z możliwością ustawienia blokady sprzedaży
  • pełna obsługa drukarek fiskalnych firm POSNET i ELZAB
  • możliwość współpracy z kasami fiskalnymi (pobieranie danych o sprzedaży, aktualizacja stanów magazynowych)
  • możliwość współpracy z urządzeniami wspomagającymi sprzedaż obwoźną
  • możliwość współpracy z czytnikami i drukarkami kodów kreskowych
  • możliwość przyjmowania zapłaty za fakturę z jednoczesnym wystawieniem i wydrukiem dokumentu KP dla programu KS - kasa
  • obsługa bieżących rozrachunków z kontrahentami z możliwością zablokowania wystawienia kolejnej faktury dla odbiorcy z przekroczonym limitem kredytu lub przeterminowanymi płatnościami
  • uproszczony moduł zamówień od odbiorców wraz z automatycznym generowaniem dokumentów magazynowych w czasie realizacji zamówienia
  • możliwość selektywnego zablokowania dostępu do wybranych danych dla poszczególnych operatorów poprzez system haseł i dostępów
  • przy wystawianiu faktur korygujących wskazanie powodu korekty umożliwiające automatyczne wystawienie korekty w przypadku: zwrotu całości, rabatu do całej faktury lub przywołania całej faktury źródłowej
  • obsługa (w powiązaniu z systemem Dewizy - DW) faktur w walucie wystawianych dla odbiorców krajowych
  • dla faktur RR wprowadzona obsługa funduszu promocji

 

 

Do pełnej współpracy zamów: czytnik kodów, drukarkę, kasę fiskalną

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE