Dodatkowe moduły [GM]

 • GM01 - Ewidencja Magazynowa
 • GM02 - Szczegółowa Ewidencja Zużycia
 • GM03 - Zaopatrzenie
 • GM04 - Zestawienia Porównawcze
 • GM05 - Planowanie - Kompletacja
 • GM06 - Rozliczenie Opakowań Zwrotnych
 • GM07 - Moduł Kolektora Danych
 • GM08 - Moduł importu obcych dokumentów
 • GM09 - Protokół Przesunięcia
 • GM10 - Koszt TKW

Magazyn [GM]

System skutecznie wspiera zarządzanie przepływem towarów, a także obniża koszty związane z różnorodnymi operacjami magazynowymi. Przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów, przedmiotów nietrwałych, towarów, półfabrykatów i wyrobów w magazynach przedsiębiorstwa lub hurtowni, zasilania służb zaopatrzenia danymi z zakresu kontroli zapasów, księgowania obrotów oraz przygotowania danych pod kątem sprawozdawczości.

 

 • Szczegółowa klasyfikacja

  • Podstawą systemu są kartoteki towarowe (indeksy materiałowe), na których ewidencjonowane są towary oraz dowolnie definiowane dokumenty magazynowe. Każdy towar może być szczegółowo opisany w systemie (np. nazwy własne, nazwy obce, symbole PKWiU, kody producenta, kody EAN, itp.), łącznie z ewidencją numerów seryjnych i terminów ważności. Każda partia towaru może być specjalnie zaewidencjonowana poprzez wyróżniki towarowe. Tym samym możliwe jest szczegółowe śledzenie towaru oraz określenie cen zakupu towaru z każdej partii.
 • Zaawansowana kalkulacja cenowa

  • Przypisanie poszczególnym towarom wielu poziomów cen i rabatów gwarantuje użytkownikowi możliwość stosowania elastycznej polityki cenowej. Kolejną bardzo ważną cechą systemu jest możliwość określenia cen sprzedaży w walucie obcej i dynamiczne przeliczanie cen na złotówki w momencie dokonywania operacji wydania towaru
   Istotną cechą Systemu Gospodarka Magazynowa jest stosowanie dowolnych jednostek miary i automatyczne przeliczenia między nimi. Pozwala to prowadzić obsługę towarową pożądaną przez kontrahentów. Wielomagazynowość systemu jest jego kolejnym ważnym atutem, a rozliczanie dokumentów MM+ i MM- znacznie ułatwia pracę służb logistycznych
 • Określenie lokalizacji towarów

  • System umożliwia określenie lokalizacji składowanego towaru w obrębie magazynu wskazując symbol właściwego gniazda. Automatyzacją w systemie objęta jest również inwentaryzacja, dla potrzeb której przygotowywane są arkusze spisu z natury, a następnie kompensaty różnic inwentaryzacyjnych
 • Monitoring zapasów

  • System kontroluje poziom zapasów i informuje, jakie towary i ile należy zamówić. Z łatwością można również przygotować niezbędne w nowoczesnej firmie zestawienia magazynowe poprzez predefiniowane raporty i zaawansowany system filtrów
 • Kontrola przepływu towarów

  • Ścisła współpraca systemu Gospodarka Magazynowa z systemem Zamówień zapewnia pełną kontrolę nad obiegiem towarów w przedsiębiorstwie. Dla bardziej złożonych modeli logistycznych proponowane jest wzbogacenie systemu o obsługę zamówień od kontrahentów, która umożliwi generowanie zleceń produkcyjnych. Wspomagane jest to przez proces planowania produkcji, przygotowania komponentów do produkcji oraz określenie dostępności produktu dla konkretnego zamówienia.

 

Możliwości systemu:

 • obsługa kartoteki indeksów z podziałem na dane właściwe dla ewidencji, sprawozdawczości GUS i normowania zapasów

 • wystawiane dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika dokumentów magazynowych (WZ PZ, RW, PW, MM, PR itp.)

 • wprowadzanie bilansu otwarcia poszczególnych magazynów

 • możliwość rozłożenia bilansu dla poszczególnych magazynów na etapy miesięczne

 • prowadzenie ewidencji oraz sald i obrotów wg cen ewidencyjnych lub wg cen zakupu z wyceną wg metody FIFO oraz cen średnioważonych

 • prowadzenie obok kartoteki sald i obrotów dodatkowych kartotek informacyjnych z danymi konfigurowalnymi w czasie wdrożenia

 • raportowanie obrotów i stanów wg magazynu, rodzaju dokumentu, grupy asortymentowej, itp.

 • obsługa spisu z natury: generowanie arkuszy spisowych

 • możliwość przeprowadzenia spisu wyrywkowego lub spisu rozłożonego w czasie

 • możliwość wyceny stanu magazynowego wg dowolnej ceny z cennika (np. detalicznej) i w innej walucie

 • automatyczne generowanie protokołu różnic inwentaryzacyjnych, aktualizacja sald i obrotów i księgowanie

 • pomoc przy obliczaniu kompensat

 • wyliczanie stanu magazynowego na określony dzień

 • obsługa przeceny zapasów: przygotowanie nowego cennika

 • próbne wyliczanie skutków przeceny

 • generowanie protokółu przeszacowania zapasów

 • przeszacowanie obrotów w przypadku przeceny działającej wstecz, aktualizacja stanów i obrotów protokółami z przeceny wraz z ich księgowaniem

 • korygowanie błędnie zaksięgowanych dokumentów obrotu z bieżącego roku z możliwością dowartościowania dokumentów związanych logicznie z błędem

 • generowanie rozdzielników pomocnych w prowadzeniu rejestrów obrotu, zakupu, zużycia, sprzedaży

 • prowadzenie kartoteki zużycia materiałów wg zleceń produkcyjnych

 • generowanie polecenia księgowania do systemu finansowo-księgowego w oparciu o tabelę księgowania dokumentów opracowaną przez użytkownika z możliwością odrębnego księgowania każdej pozycji dokumentu

 • generowanie danych pomocnych przy sporządzaniu sprawozdań GUS

 • dostarczanie informacji w zakresie kontroli zapasów w celu usprawnienia działania służb zaopatrzenia

 • możliwość prowadzenia ewidencji stanów i obrotów w dwóch jednostkach miary z automatycznym przeliczaniem

 • możliwość ewidencji składników dla wybranych towarów i materiałów ze wstępną wyceną towaru na podstawie cen składników

 • zamykanie okresów sprawozdawczych: miesiąca, roku

 • możliwość współpracy z czytnikami i drukarkami kodów kreskowych

 • dzięki zastosowanym w systemie mechanizmom kontroli wprowadzanych i przetwarzanych danych, możliwe jest założenie zbiorów słownikowych i wypełnienie ich informacjami

 

 

Do pełnej współpracy zamów: czytnik kodów, drukarkę kodów kreskowych

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE