Dodatkowe moduły [ST]

 • ST01 - Kody Kreskowe

Środki trwałe

System przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Każdy środek trwały jest identyfikowany poprzez swój unikalny numer inwentarzowy, każdy może zawierać pełne związane z nim dane, tj. nazwę, rok produkcji, nr fabryczny, dostawcę, parametry techniczne (np: moc) i klasyfikację dodatkową zgodnie z potrzebami użytkownika.

Możliwości systemu:

 • system rejestruje operacje, jakim podlegają środki trwałe

 • informuje o zdarzeniach związanych ze środkami trwałymi, np.: o zakupie i likwidacji środków oraz zmianach ich wartości dokonywanych z różnych tytułów

 • informuje o stanie środków trwałych na początek roku, na początek każdego miesiąca

 • informuje o umorzeniu i amortyzacji za dowolny miesiąc i narastająco od początku roku

 • drukuje tabelę amortyzacyjną

 • informuje o wartości brutto i netto środków trwałych

 • system służy do naliczania umorzenia i amortyzacji wg parametrów określonych osobno dla każdego środka, przeszacowania środków indywidualnego lub grupowego

 • rejestruje inwentaryzację środków trwałych, tworzy wydruki arkuszy inwentaryzacyjnych

 • system przygotowuje rozdzielnik, polecenie księgowania i dekrety do księgi głównej,

 • obsługuje amortyzację bilansową oraz pozabilansową

 • klasyfikacja KŚT

 • informuje o osobach materialnie odpowiedzialnych za środki trwałe

 • przekazuje dekrety do systemu Finansowo-Księgowego

 • system obsługuje kody kreskowe i czytnik (kolektor danych)

 

Moduł Kody kreskowe do Ewidencji Środków Trwałych usprawnia i skraca czas a także ogranicza wydatki związane z procesem inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia. Moduł kody kreskowe integruje system informatyczny z systemem automatycznej identyfikacji oferując możliwość szybkiej i bezbłędnej identyfikacji środków trwałych i wyposażenia przy równocześnie niskich kosztach wdrożenia oraz eksploatacji. Polega na oznaczeniu środka trwałego /wyposażenia etykietą z kodem kreskowym zawierającym jego numer inwentarzowy. Inwentaryzacja dokonywana jest za pomocą kolektora danych, bądź też czytnika.

System współpracuje z:

 

 

Do pełnej współpracy zamów: czytnik kodów, kolektor danych, drukarka

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE