Kasa [KS]

System przeznaczony jest do wystawiania dokumentów kasowych oraz prowadzenia ich ewidencji.

Współpracuje z systemem sprzedaż (SP) -tworzy dokumenty kasowe z poziomu SP i finansowo- księgowym (FK) - z modułem "Rozrachunki", gdzie umożliwia ściągnięcie treści i kwoty rozrachunku danego kontrahenta lub pracownika.  Potrafi generować do FK gotowe dekrety na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika tabel księgowania i parametrów systemu. Współpracuje również z oprogramowaniem: rozliczenie zakupu (DS);podatki (BPD).

Użytkownik podczas wprowadzania danych ma dostęp do różnego rodzaju informacji pomocniczych dotyczących kontrahentów, pracowników, planu kont, symboli operacji księgowych, itp. Dodatkowo przy rejestracji zapłat na podstawie zapisu systemów: Kasa lub Rozrachunki istnieje możliwość obliczenia i przyjęcia odsetek od przeterminowanych należności. 

Możliwości systemu:

 • rejestracja  dokumentów (KP i KW)- wystawianie, wydruk
 • obsługa wielu kas
 • generacja raportów kasowych na określony dzień
 • bieżąco obliczanie stanu gotówki
 • księgowanie  raportów kasowych oraz generacja poleceń księgowania do systemu Finansowo - Księgowego
 • nadawanie uprawnień operatorów do kas
 • oznaczanie statusu dokumentu
 • jeżeli użytkownik posiada system Sprzedaż- poprzez funkcję "Zapłaty za faktury" znajdującą się w systemie KS można wystawiać dokumenty kasowe zapłat za faktury VAT i paragony dla poszczególnych kontrahentów. W momencie wystawienia takiego dokumentu, w systemie Sprzedaż pojawia się symbol, który określa czy należność została wpłacona w całości czy w części. Dzięki tej funkcji operator systemu Sprzedaż w każdej chwili może sprawdzić czy dany kontrahent uregulował swoje zobowiązania. System informuje o bieżącym stanie poszczególnych kas
 • jeżeli użytkownik posiada system Rozliczenie Zakupu (DS), wówczas poprzez funkcję "Wypłaty za faktury obce" znajdującą się w systemie KS można wystawiać dokumenty kasowe zapłat za faktury VAT
 • automatyczne naliczanie odsetek za przekroczone terminy płatności faktur wraz z odrębnym księgowaniem odsetek
 • obsługa rozrachunków bieżących lub rozrachunków systemu FK
 • kontrola poprawności  raportów poprzez księgowanie próbne
 • księgowanie  każdej pozycji dokumentu
 • generowanie polecenia księgowania do systemu FK