Dodatkowe moduły [FK]

 • FK02 – Sprawozdania
 • FK03 - Rozliczanie kosztów
 • FK04 - Automatyczne Dekretowanie
 • FK05 – Planowanie

Ewidencja i rozrachunki [FK]

Systemprzeznaczony jest do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej na kontach analitycznych, informowania o stanach i obrotach kont analitycznych i ich różnych podsumowaniach (m.in. syntetyk), informowania o saldach dwustronnych dla kont rozrachunkowych oraz wykonywania okresowych rozliczeń i zamknięć kont (np. kosztów).

Składa się z następujących modułów: Ewidencja i ewidencja automatyczna, Rozrachunki, Sprawozdania, Koszty. Przy wdrożeniu pomaga wprowadzenie stanów lub obrotów na dzień rozpoczęcia eksploatacji i sald dwustronnych dla  kont rozrachunkowych.

 

 • Moduł Ewidencji służy do:

  • informowania o bilansie otwarcia roku
  • wprowadzania i kontroli dokumentów źródłowych, w tym kontroli zgodności opisów na kontach
  • księgowania dokumentów, w tym za miesiąc bieżący, następny (bez zamykania miesiąca bieżącego), księgowanie próbne i za rok ubiegły (do kolejnej wersji B.O.)
  • przeglądania dokumentów zaksięgowanych w tym za miesiąc bieżący oraz rocznych
  • informowania o stanach i obrotach kont analitycznych za miesiąc bieżący i następny (z dokładnością do per salda) i podsumowaniach dla tych kont (w tym dla kont syntetycznych)
  • kontroli poprawności wprowadzanych dokumentów
 • Moduł Ewidencji automatycznej:

  • umożliwia wprowadzanie i księgowanie dowodów księgowych na bazie wcześniej zdefiniowanych schematów księgowania (ułatwia i przyśpiesza wprowadzanie dużej ilości dokumentów)
 • Moduł Rozrachunki służy do:

  • informowania o saldach dwustronnych dla kont analitycznych i podsumowaniach dla tych kont (w tym dla kont syntetycznych)
  • drukowania wezwań do zapłaty, sald do potwierdzenia, polecenia przelewu, zestawień sprzedaży i zakupu za wybrany okres
  • informowania o kontrahencie, w tym o rozrachunkach bez względu na konto, na jakim dany rozrachunek został zaksięgowany
  • naliczania odsetek za faktury własne i drukowania not odsetkowych dla wszystkich bądź wybranych kontrahentów
  • naliczania odsetek informacyjnie od faktur niezapłaconych (własnych i obcych)
 • Moduł Sprawozdania służy do:

  • sporządzania dowolnych sprawozdań w oparciu o stany i obroty lub salda dwustronne kont analitycznych
  • drukowania tych sprawozdań wg utworzonych dowolnie formularzy
  • wyliczania różnych współczynników (płynności, udziału kosztów w sprzedaży i in.)
  • wykonywania podsumowań w różnych przekrojach analitycznych
 • Moduł Koszty służy do:

  • wykonywania dowolnych przeksięgowań okresowych (najczęściej miesięcznych i rocznych)
  • rozksięgowywania narzutów kosztów wg określonych przez użytkownika współczynników (np. w stosunku do płac, sprzedaży, przejechanych kilometrów, itp.)
  • zamykania kont (miesięcznie, rocznie) wg planu rozliczeń przyjętego w firmie
  • utworzenia dekretów do księgowania w module ewidencji