Gospodarka Odpadami [BGO]

Gospodarka Odpadami1 stycznia 2012 roku weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, czyli nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. MIKROBIT przygotował dla Państwa specjalny system informatyczny oraz serwis ekologiczny wspomagający odpowiednie służby Urzędów Miast/Gmin w realizacji nowych obowiązków wynikających z ustawy.

Moduł Gospodarka Odpadami realizuje podstawowe zadania Urzędu wynikające z nowelizacji ustawy:

 

Ewidencja:

 • ewidencja oparta na bazie podatników, co minimalizuje ilość danych osobowych wprowadzanych ręcznie
 • ewidencja deklaracji, korekt deklaracji, decyzji, decyzji zmieniających, umów,
 • przypisy, odpisy, wpłaty,
 • ewidencja tytułów wykonawczych,
 • ewidencja zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków,
 • podział gminy/miasta na rejony wywozowe,
 • ewidencja firm wywozowych na terenie miasta lub gminy,

 

Gospodarka OdpadamiGospodarka Odpadami

 

Naliczanie opłat:

 • naliczanie opłat wg ilości zamieszkałych osób, wg zużycia wody, od powierzchni nieruchomości – w zależności od uchwały rady gminy,
 • możliwość pomniejszania stawek na podstawie uchwały rady gminy,

 

Wydruki:

 • decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania, o rozłożeniu na raty,
 • o odroczeniu terminu płatności, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek bieżących,
 • wydruki wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnień,
 • wykaz płatników i opłat,
 • wykazy punktów adresowe z brakiem deklaracji / decyzji,
 • zestawienia finansowe

 

Kontrola i wprowadzanie danych:

 • kontrola spójności danych z ewidencją podatkową nieruchomości oraz ewidencją nieruchomości osób prawnych i w razie braku stosownych danych automatyczne generowanie pozycji na podstawie danych z powyższych systemów, co umożliwia pominięcie żmudnego procesu napełniania kartotek przy rozpoczęciu pracy z systemem,
 • automatyczne wyszukiwanie pozycji wymagających uzupełnienia wspomagające pracochłonny proces obsługi poszczególnych podatników, którzy poza deklaracjami dostarczają umowy, dowody uiszczania opłat i inne wymagane dokumenty a jeśli się z tych obowiązków nie wywiążą powinni otrzymać decyzję,
 • kontrola deklaracji i ewentualne ujawnianie nowych danych,
 • wsparcie użytkowników systemu przy wprowadzaniu danych z deklaracji.

 

Integracja z systemami MIKROBIT

 • współpraca z systemem Podatkowym - wspólna baza podatników, pobieranie danych dotyczących kartotek płatników oraz punktów adresowych.
 • możliwość współpracy z MIKROPESELEM przy weryfikacji prawidłowości deklaracji,
 • możliwość wglądu do danych z ewidencji gruntów,
 • generowanie dekretów do systemu Finansowo – Księgowego, Kasa MIKROBIT
 • i inne.

Obraz5

Z nową ustawą Urzędy zobowiązane są również do udostępniania na stronie internetowej m.in. wykazu podmiotów odbierających odpady, punktów selektywnej zbiórki odpadów i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego oraz wskaźników recyklingu.