Dodatkowe moduły [BSP]

 • SP01 - Rozrachunki bieżące
 • SP02 - Paragony fiskalne
 • SP03 - Faktury w walutach obcych
 • SP04 - Faktury wewnętrzne (nabycia unijnego)
 • SP05 - Faktury elektroniczne
 • SP06 - Konwojentki
 • SP07 - Cennik indywidualny i Planogram
 • SP08 - Faktury VAT RR
 • SP09 - Noty Księgowe
 • SP10 - Sprzedaż Sklepowa
 • SP11 - Faktury Stałe
 • SP12 - Proformy
 • SP13 - Współpraca ze Sprzedażą Mobilną

Sprzedaż [BSP]

Program umożliwia wystawianie faktur (i innych dokumentów sprzedaży) oraz współpracuje z innymi programami MIKROBIT w zakresie obsługi sprzedaży materiałów, towarów, wyrobów gotowych z magazynów przedsiębiorstwa lub dowolnej hurtowni. Program ten może być również wykorzystany do fakturowania pozostałej sprzedaży dotyczącej (np. usług), do wystawiania faktur eksportowych, paragonów fiskalnych, rachunków, not obciążeniowych, faktur proforma itp.

Możliwości systemu:

 • wystawianie dowolnych dokumentów sprzedaży faktura VAT, dowód wydania, paragon fiskalny oraz dokumentów korygujących

 • dowolna struktura numeracji faktur z podziałem numeru na części istotne dla analiz (np. dodatkowy podział na rejestry)

 • dowolnie ustalana forma wydruku faktury

 • wystawianie faktur w walutach obcych oraz faktur na dostawy unijne (w dowolnych walutach), automatyczne przeliczanie wartości wg podanego kursu

 • wystawianie faktur wewnętrznych związanych z nabyciem unijnym

 • wystawianie faktur dostaw wewnątrzwspólnotowych wraz z towarzyszącymi im dokumentami (specyfikacja dostawy, potwierdzenie odbioru towaru)

 • wystawianie faktur wewnętrznych wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

 • wystawianie faktur RR

 • obsługa cennika dla potrzeb sprzedaży w podziale na dowolne rodzaje cen z uwzględnieniem różnych wielkości opodatkowania i marży, możliwość automatycznego obliczania cen (np. wg kursu walut, marży, podatku VAT itp.)

 • tworzenie cenników indywidualnych dla poszczególnych kontrahentów

 • rozbudowany system rabatowania

 • przeliczanie cen z dowolnej waluty wg tabeli kursów

 • wystawianie dokumentów wydania z magazynu (z możliwością ich drukowania w dowolnej formie) oraz bieżąca aktualizacja stanów magazynowych

 • możliwość sprzedaży towarów w innych jednostkach miary niż ewidencjonowanych w magazynie z automatycznym przeliczeniem stanów i obrotu

 • możliwość sprzedaży towarów poniżej stanu ewidencyjnego w magazynie

 • automatyczne generowanie dokumentów wydania z magazynu na podstawie wystawionych faktur, dokumentów zwrotu na podstawie faktur korygujących wraz z bieżąca aktualizacją stanów magazynowych

 • automatyczne generowanie faktur na podstawie wystawionych dowolnych dokumentów wydania z magazynu

 • generowanie zbiorczych faktur dla wystawionych wcześniej dowodów wydania

 • automatyczne cykliczne generowanie faktur stałych (np. czynsz itp.)

 • przygotowanie różnego rodzaju zestawień ze sprzedaży

  • rejestr nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • rejestr zakupu RR
  • raporty asortymentowe
  • przygotowanie raportu na potrzeby INTRASTAT lub VAT UE
  • zestawienie sprzedaży dla kontrahentów 
  • możliwość modyfikowania zestawień w zależności od dowolnie definiowanych przez użytkownika podziałów (np. region, grupa asortymentowa, rodzaj ceny, rodzaj sprzedaży, itp.)
 • przygotowanie rejestru sprzedaży VAT za dowolny okres

 • możliwość tworzenia poleceń księgowania na podstawie dekretacji dokumentu definiowanej w Tabelach Księgowania. Generowanie polecenia księgowania do systemu FK

 • możliwość szczegółowej analizy rozrachunków z kontrahentami, spływ należności, rozrachunki przeterminowane, ewidencja windykacji

 • możliwość sprawdzenia obrotów z wybranym kontrahentem za dowolny okres z dodatkowym podziałem na asortyment i faktury

 • możliwość sprawdzenia wielkości sprzedaży dla danego asortymentu za dowolny okres z dodatkowym podziałem na odbiorców oraz faktury

 • możliwość wprowadzenia względnie stałych warunków handlowych dla ustalonych kontrahentów (np. forma i termin płatności, rodzaj cen, rabaty itp.)

 • wprowadzenie w kartotece kontrahentów informacji na temat obsługi danego klienta z możliwością ustawienia blokady sprzedaży

 • pełna obsługa drukarek fiskalnych firm POSNET i ELZAB

 • możliwość współpracy z kasami fiskalnymi (pobieranie danych o sprzedaży, aktualizacja stanów magazynowych)

 • możliwość współpracy z urządzeniami wspomagającymi sprzedaż obwoźną

 • możliwość współpracy z czytnikami i drukarkami kodów kreskowych

 • możliwość przyjmowania zapłaty za fakturę z jednoczesnym wystawieniem i wydrukiem dokumentu KP dla programu KS - kasa

 • obsługa bieżących rozrachunków z kontrahentami z możliwością zablokowania wystawienia kolejnej faktury dla odbiorcy z przekroczonym limitem kredytu lub przeterminowanymi płatnościami

 • uproszczony moduł zamówień od odbiorców wraz z automatycznym generowaniem dokumentów magazynowych w czasie realizacji zamówienia

 • możliwość selektywnego zablokowania dostępu do wybranych danych dla poszczególnych operatorów poprzez system haseł i dostępów

 • przy wystawianiu faktur korygujących wskazanie powodu korekty umożliwiające automatyczne wystawienie korekty w przypadku: zwrotu całości, rabatu do całej faktury lub przywołania całej faktury źródłowej

 • obsługa (w powiązaniu z systemem Dewizy - DW) faktur w walucie wystawianych dla odbiorców krajowych

 • dla faktur RR wprowadzona obsługa funduszu promocji

 

 

Do pełnej współpracy zamów: czytnik kodów, drukarkę, kasę fiskalną

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE