Rozliczenie zużycia wody i nieczystości [BWDSP]

System Rozliczenie zużycia wody i ścieków MIKROBIT jest programem wspomagającym rozliczenie opłat naliczanych według wskazań licznikowych, ilościowych i ryczałtowych (ankiet). Można nim rozliczać opłaty związanie z opomiarowanym za pomocą liczników lub ryczałtowym zużyciem wody, odprowadzeniem ścieków oraz określanym ilościowo wywozem nieczystości stałych (np. kontenery ze śmieciami) lub płynnych (np. opróżnianie szamba).


Możliwości systemu:

 • naliczanie opłat abonamentowych i opłat za odczyt

 • prowadzenie kartoteki odbiorców wody, rejestr osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

 • rozliczanie zaewidencjonowanego płatnika poprzez ankiety (tzw. ryczałtowe), liczniki i nieczystości (ilościowe)

 • generowanie naliczeń, tworzenie wpisów zawierających:

 • ratę, czyli okres rozrachunkowy składający się z roku i miesiąca,

 • ilość wyliczoną z określonego zużycia ryczałtowego dla ankiet, z różnicy miedzy stanami dla liczników lub konkretnej zaewidencjonowanej ilości dla nieczystości

 • cenę i jej stawkę VAT obowiązującą w danym okresie,

 • kwotę netto, VAT i brutto.

 • Opcjonalne raporty ekranowe: karta, liczniki, naliczenia zużycia, przypisy-odpisy, wpłaty, salda;

 • Generowanie faktur do systemu Sprzedaż, rejestrowanie wpłat, prowadzenie dziennika obrotów, sporządzanie zestawień

 • Rejestr sprzedaży – umożliwia różne podziały fakturowania (np. oddzielne dla danej miejscowości, w zależności od asortymentu), podrejestry sprzedaży;

 • Możliwość ręcznego wystawienia faktury, np. korygującej – generowanie naliczenia przypisów na podstawie faktury

 • Generowanie not odsetkowych od wpłat po terminie;

 • Możliwość naliczeń prognozowanych i na ich podstawie naliczeń rozliczających

 • Ewidencjonowanie upomnień, dodrukowywanie faktur, druki przelewowe

 • W momencie zmiany stawek program nalicza opłatę za wodę proporcjonalnie do dni między odczytami

 • Gospodarka wodomierzowa (ewidencja, historia podłączeń, legalizacja wodomierzy, ewidencja awarii)

 

Definiowane wydruki:

- ewidencyjne, np. wykaz aktywnych kart, wykaz aktywnych liczników:

- księgowe, np. wykaz wpłat wg daty wprowadzania, wykaz wpłat wg jednostek administracyjnych (opcje w kilkunastu wariantach),

- rozliczeniowe, np. wykaz należności zaległości nadpłat (opcje w kilkunastu wariantach), zestawienia zbiorcze zużycia i sprzedaży,

- sprawozdawcze, np. wykaz odsetek od należności przeterminowanych, dziennik zbiorczych obrotów,

- windykacyjne, np. wezwania do zapłaty,

- arkusze spisowe liczników dla inkasentów, itp.

System charakteryzuje się dużą elastycznością w dostosowaniu do specyficznej sytuacji u konkretnego użytkownika (np. definiowana ilość rat, możliwość indywidualnego podziału należności dla konkretnego odbiorcy).

Współpracując z oprogramowaniem na zestawy inkasenckie dla komputerów przenośnych program Rozliczenie Zużycia Wody tworzy zintegrowane środowisko wspierające pracowników działających w terenie.

 

Integracja woda – zestaw dla inkasenta

napełniają się informacje w systemie Woda i Sprzedaż; możliwość współpracy na kilku rejestrach sprzedażowych (np. oddzielnie faktury generowane z PSIONa, oddzielnie faktury wystawiane ręcznie, oddzielnie faktury wystawiane za usługi które nie dotyczą systemu Woda, itp.)

Integracja woda –sprzedaż efaktury

wystawianie faktur z tytułu świadczonych usług w formie elektronicznej (tzw. e-faktury) -  korzystanie z faktur elektronicznych jest całkowicie bezpłatne dla Klienta;faktury w postaci pliku PDF, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym przesyłane są do portalu mFaktura, z którego Klient może odebrać fakturę po zalogowaniu się na swoje konto; o każdej wystawionej fakturze Klient jest powiadamiany na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail;

faktury elektroniczne spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010r. Nr 249, poz. 1661) i na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania faktur w formie elektronicznej.

integracja woda – kasa

w systemie Wodnym dokonanie wpłaty powoduje powstanie dokumentu w systemie kasowym, np. KP; zaczytanie kodu kreskowego w systemie Woda powoduje zarachowanie wpłaty w systemie Woda i powstanie dokumentu w systemie Kasa.

Integracja Woda - Przelewy Bankowe

indywidualne konta bankowe nadawane są w standardzie IBAN, zgodnie ze specyfikacją banku, obsługa kont dotyczy różnych banków, generowany jest wydruk konta bankowego na fakturach, nakazach płatniczych itd., indywidualne konta bankowe umożliwiają import danych z banku wraz z identyfikacją płatności, umożliwiają współpracę w procesie księgowania; współpraca z systemem Przelewy Bankowe, generowanie informacji o koncie z wyciągu bankowego (z pliku wygenerowanego z banku).

Integracja Woda - Finansowo-Księgowy

dokumenty księgowe – tworzenie dokumentów (dekretów) na podstawie zdefiniowanych tabel księgowych; możliwość generowania informacji o fakturach (przypisach) i / lub o wpłatach; jeden typ/stawka może być jednocześnie dekretowana na kilka kont, działy, rozdziały, paragrafy i inne potrzebne danemu klientowi podziały.

integracja woda – sprzedaż

wystawienie faktury w systemie Woda tworzy dokument w systemie Sprzedaż;; utworzenie korekty w systemie Woda tworzy dokument w systemie Sprzedaż, naliczania w systemie Rozliczenie Zużycia Wody powoduje modyfikację odpowiedniej pozycji z systemie Sprzedaż.

 

System współpracuje z:

 

 

Do pełnej współpracy zamów: zestaw inkasencki

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE