Dodatkowe moduły [BGM]

 • GM01 - Ewidencja Magazynowa
 • GM02 - Szczegółowa Ewidencja Zużycia
 • GM03 - Zaopatrzenie
 • GM04 - Zestawienia Porównawcze
 • GM05 - Planowanie - Kompletacja
 • GM06 - Rozliczenie Opakowań Zwrotnych
 • GM07 - Moduł Kolektora Danych
 • GM08 - Moduł importu obcych dokumentów
 • GM09 - Protokół Przesunięcia
 • GM10 - Koszt TKW

Magazyn [BGM]

System przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów, przedmiotów nietrwałych, towarów, półfabrykatów i wyrobów w magazynach przedsiębiorstwach lub hurtowni, zasilania służb zaopatrzenia danymi z zakresu kontroli zapasów, księgowania obrotów oraz przygotowania danych pod kątem sprawozdawczości.

Możliwości systemu:

 • obsługa kartoteki indeksów z podziałem na dane właściwe dla ewidencji, sprawozdawczości GUS i normowania zapasów; w systemie użytkownik ma dostępny indeks o zmiennej długości i strukturze nie przekraczającej 15 znaków oraz 10-cio znakowy wyróżnik dodatkowy umożliwiający rozbicie danej pozycji indeksu bez potrzeby powielania danych w kartotece

 • wystawiane dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika dokumentów magazynowych (WZ PZ, RW, PW, MM, PR itp.)

 • wprowadzanie bilansu otwarcia poszczególnych magazynów (bilans dla poszczególnych magazynów może być rozłożony na etapy miesięczne)

 • prowadzenie ewidencji oraz sald i obrotów wg cen ewidencyjnych lub wg cen zakupu z wycena wg metody FIFO oraz cen średnioważonych, w zależności od skonfigurowania systemu na etapie jego instalacji

 • obsługa spisu z natury: generowanie arkuszy spisowych, możliwość przeprowadzenia spisu wyrywkowego lub spisu rozłożonego w czasie, automatyczne generowanie protokołu różnic inwentaryzacyjnych, aktualizacja sald i obrotów i księgowanie, pomoc przy obliczaniu kompensat, wyliczanie stanu magazynowego na określony dzień

 • obsługa przeceny zapasów: przygotowanie nowego cennika, próbne wyliczanie skutków przeceny, generowanie protokółu przeszacowania zapasów, przeszacowanie obrotów w przypadku przeceny działającej wstecz, aktualizacja stanów i obrotów protokółami z przeceny wraz z ich księgowaniem

 • korygowanie błędnie zaksięgowanych dokumentów obrotu z bieżącego roku z możliwością dowartościowania dokumentów związanych logicznie z błędem

 • generowanie rozdzielników pomocnych w prowadzeniu rejestrów obrotu, zakupu, zużycia, sprzedaży

 • prowadzenie kartoteki zużycia materiałów wg zleceń produkcyjnych

 • generowanie polecenia księgowania do Księgowości budżetowej w oparciu o tabele księgowania dokumentów opracowaną przez użytkownika z możliwością odrębnego księgowania każdej pozycji dokumentu

 • generowanie danych pomocnych przy sporządzaniu sprawozdań GUS

 • dostarczanie informacji w zakresie kontroli zapasów w celu usprawnienia działania służb zaopatrzenia

 • możliwość prowadzenia ewidencji stanów i obrotów w dwóch jednostkach miary z automatycznym przeliczaniem

 • możliwość ewidencji składników dla wybranych towarów i materiałów ze wstępną wycenę towaru na podstawie cen składników

 • zamykanie okresów sprawozdawczych: miesiąca, roku

 • możliwość współpracy z czytnikami i drukarkami kodów kreskowych

 • dzięki zastosowanym w systemie mechanizmom kontroli wprowadzanych i przetwarzanych danych, możliwe jest założenie zbiorów słownikowych i wypełnienie ich informacjami

 

 

Do pełnej współpracy zamów: czytnik kodów, drukarkę kodów kreskowych

w dziale SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE