Dodatkowe moduły [FK]

 • FK02 – Sprawozdania
 • FK03 - Rozliczanie kosztów
 • FK04 - Automatyczne Dekretowanie
 • FK05 – Planowanie

Księgowość budżetowa [BFK]

System przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji Finansowo-Księgowej na kontach analitycznych (np. wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów, inwestycji czy innych charakterystycznych dla konkretnego urzędu), informowania o stanach i obrotach kont analitycznych i ich różnych podsumowaniach (m.in. syntetyk), informowania o saldach dwustronnych dla kont rozrachunkowych, tworzenia sprawozdań (standardowych i wewnętrznych), informowania o planie budżetu z podziałem na poszczególne uchwały i o jego wykonaniu oraz rozliczania kwartalnego bądź rocznego charakterystycznego dla administracji lokalnej.

Składa się z następujących modułów: Ewidencja, Rozrachunki, Sprawozdania, Koszty i Planowanie. Przy wdrożeniu pomaga wprowadzenie stanów lub obrotów na dzień rozpoczęcia eksploatacji i sald dwustronnych dla  kont rozrachunkowych.

 

Moduł Ewidencji służy do:

 • informowania o bilansie otwarcia roku
 • wprowadzania i kontroli dokumentów źródłowych, w tym kontroli zgodności opisów na kontach
 • księgowania dokumentów, w tym za miesiąc bieżący, następny (bez zamykania miesiąca bieżącego), księgowanie próbne i za rok ubiegły (do kolejnej wersji B.O.)
 • przeglądania dokumentów zaksięgowanych w tym za miesiąc bieżący oraz rocznych
 • informowania o stanach i obrotach kont analitycznych za miesiąc bieżący i następny (z dokładnością do per salda) i podsumowaniach dla tych kont (w tym dla kont syntetycznych)
 • kontroli poprawności wprowadzanych dokumentów

 

Moduł Rozrachunki służy do:

 • informowania o saldach dwustronnych dla kont analitycznych i podsumowaniach dla tych kont (w tym dla kont syntetycznych)
 • drukowania wezwań do zapłaty, sald do potwierdzenia, polecenia przelewu, zestawień sprzedaży i zakupu za wybrany okres
 • informowania o kontrahencie, w tym o rozrachunkach bez względu na konto, na jakim dany rozrachunek został zaksięgowany
 • naliczania odsetek za faktury własne i drukowania not odsetkowych dla wszystkich bądź wybranych kontrahentów

 

Moduł Sprawozdania  służy do:

 • sporządzania dowolnych sprawozdań w oparciu o stany i obroty lub salda dwustronne kont analitycznych m.in. w układzie plan - wykonanie - procent wykonania w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf, ewentualnie zadanie
 • podsumowania w różnych przekrojach analitycznych i syntetycznych

 

Moduł Koszty służy do:

 • wykonywania okresowych przeksięgowań i zamknięć kont
 • utworzenia dekretów do księgowania w module Ewidencji