KASA [BKS]

System przeznaczony jest do wystawiania dokumentów kasowych oraz prowadzenia ich ewidencji.

Współpracuje z systemem sprzedaż (SP) - tworzy dokumenty kasowe z poziomu SP i Księgowości budżetowej (BFK) - z modułem "Rozrachunki", gdzie umożliwia ściągnięcie treści i kwoty rozrachunku danego kontrahenta lub pracownika.  Potrafi generować do FK gotowe dekrety na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika tabel księgowania i parametrów systemu. Współpracuje również z oprogramowaniem: rozliczenie zakupu (DS); podatki (PD).
Użytkownik podczas wprowadzania danych ma dostęp do różnego rodzaju informacji pomocniczych dotyczących kontrahentów, pracowników, planu kont, symboli operacji księgowych, itp. Dodatkowo przy rejestracji zapłat na podstawie zapisu systemów: Kasa lub Rozrachunki istnieje możliwość obliczenia i przyjęcia odsetek od przeterminowanych należności. 

 

Możliwości systemu:

 • rejestracja  dokumentów (KP i KW)- wystawianie, wydruk

 • obsługa wielu kas

 • generacja raportów kasowych na określony dzień

 • bieżąco obliczanie stanu gotówki

 • księgowanie  raportów kasowych oraz generacja poleceń księgowania do systemu BFK

 • nadawanie uprawnień operatorów do kas

 • oznaczanie statusu dokumentu

 • jeżeli użytkownik posiada system Sprzedaż- poprzez funkcję "Zapłaty za faktury" znajdującą się w systemie KS można wystawiać dokumenty kasowe zapłat za faktury VAT i paragony dla poszczególnych kontrahentów. W momencie wystawienia takiego dokumentu, w systemie Sprzedaż pojawia się symbol, który określa czy należność została wpłacona w całości czy w części. Dzięki tej funkcji operator systemu Sprzedaż w każdej chwili może sprawdzić czy dany kontrahent uregulował swoje zobowiązania. System informuje o bieżącym stanie poszczególnych kas

 • jeżeli użytkownik posiada system Rozliczenie Zakupu (DS), wówczas poprzez funkcję "Wypłaty za faktury obce" znajdującą się w systemie KS można wystawiać dokumenty kasowe zapłat za faktury VAT

 • automatyczne naliczanie odsetek za przekroczone terminy płatności faktur wraz z odrębnym księgowaniem odsetek

 • obsługa rozrachunków bieżących lub rozrachunków systemu BFK

 • kontrola poprawności  raportów poprzez księgowanie próbne

 • księgowanie  każdej pozycji dokumentu

 • generowanie polecenia księgowania do systemu BFK