Gospodarka Odpadami

Gospodarka OdpadamiPrzygotowaliśmy dla Państwa specjalny serwis ekologiczny, który umożliwia zaprezentowanie informacji wymaganych ustawą , który jednocześnie jest zintegrowany z system Gospodarka Odpadami.

Serwis http://odpady.gov.info.pl dedykowany jest dla wszystkich urzędów, które posiadają autorskie rozwiązanie MIKROBIT Gospodarka Odpadami.

Serwis http://odpady.gov.info.pl to ma charakter informacyjno-edukacyjny, realizuje kampanię związaną z obowiązkiem ustawowym - umożliwia w jasny i czytelny sposób przekazanie właścicielowi nieruchomości informacji wymaganych ustawą .

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 3, gminy są zobowiązane:

  • prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • udostępniania na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:
    • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
    • miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady,
    • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
    • punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Serwis http://odpady.gov.info.pl współpracuje z modułem Gospodarka Odpadami MIKROBIT w zakresie wymiany poszczególnych informacji dotyczących podmiotów odbierających odpady, punktów selektywnego zbierania oraz punktów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Dane wprowadzone do programu Gospodarka Odpadami są eksportowane do serwisu http://odpady.gov.info.pl, dzięki czemu nie ma konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi w celu nanoszenia informacji kolejny raz.

Funkcjonalności

    1. Punkty zbiórki

Serwis prezentuje mapę z rozmieszczonymi punktami zbiórki odpadów komunalnych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii oraz przeterminowanych leków, itp. Umożliwia ona mieszkańcowi gminy, który korzysta z serwisu wybrać dowolne kategorie punktów, w celu wyświetlenia konkretnych punktów zajmujących się poszczególną zbiórką.

Poszczególne rodzaje punktów prezentowane są przez różne kolory oraz ikonki co
w szybki i prosty sposób umożliwia wizualne rozróżnienie. W przypadku miejsc, gdzie występuje duże zagęszczenie punktów możliwe jest przybliżenie, dzięki czemu można dokładnie sprawdzić lokalizację.

Dodatkowo po kliknięciu w wybrany punkt pojawi się informacja odnośnie godzin pracy punktu, adresu punktu oraz dane firmy prowadzącej konkretny punkt.

Pod mapą znajduje się lista wszystkich punktów (w podziale na kategorie).

 Gospodarka Odpadami

    2. Firmy

Serwis informuje o podmiotach zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, poprzez prezentowanie informacji o nazwie firmy oraz adresie siedziby oraz miejscach składowania odpadów przez poszczególne firmy. Dane te prezentowane są po kliknięciu w przycisk Miejsca zagospodarowania odpadów.

Gospodarka Odpadami 

 

    3. Poziomy recyklingu

Serwis umożliwia zaprezentowanie poziomów recyklingu, tj. jaki poziom przygotowania do ponownego użycia odpadów osiągnęła gmina, za pomocą przejrzystych wykresów liniowych. Wykresy można przygotować na podstawie sprawozdań składanych przez podmioty zajmujące się wywozem odpadów.

Gospodarka Odpadami