Zmiany w Systemie Podatki

Senat skierował do podpisu prezydenta zmiany w ustawie o podatku rolnym, leśnym oraz podatkach i opłatach lokalnych. W najbliższym czasie dostosujemy nasz program do przewidywanych zmian. Jednak ze względu na przytoczoną poniżej zmianę prosimy o sprawdzenie czy w sposób prawidłowy prowadzona jest ewidencja gruntów zabudowanych.

3) w art. 4:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

  1. 1)1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;
  2. 2)1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.”,

Do tej pory grunty te były opodatkowane zgodnie z przelicznikiem dla zwykłych gruntów rolnych. Prawdopodobnie od nowego roku należy zastosować stały przelicznik 1,00. W przypadku prowadzenia prawidłowej ewidencji nasi konsultanci dokonają właściwych zmian w bazie gruntów w kilka minut. W przypadku braku takiej ewidencji nie będzie to możliwe i zmian będzie należało dokonać ręcznie. Na obrazku poniżej podświetlona pozycja pokazuje nam taki grunt.

zmianwsystemiepodatkowym